Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1)

Reflektiivisyys varhaiskasvatuksessa – Laajempaa ymmärrystä rakentamassa
Julkaisun tekijätKöngäs Mirja, Ruohola Vivianne, Sintonen Sara

KustantajaSuomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

Julkaisuvuosi2023

JournalKasvatus ja Aika

Volyymi17

Julkaisunumero1

Aloitussivu171

Lopetussivun numero183

eISSN1797-2299

DOIhttp://dx.doi.org/10.33350/ka.119402

Verkko-osoitehttps://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/119402/77140

Rinnakkaistallenteen osoitehttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/178971820


Tiivistelmä

Varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuuteen on nähty kuuluvan kiinteänä osanareflektiivinen työote. Reflektiodiskurssissa painottuu aikuislähtöisyys, jolloin reflek-tio voi näyttäytyä yksisuuntaisena aikuisesta lapseen suuntautuvana toiminnan tul-kintana.   Tässä   kolmen   varhaiskasvatuksen   tutkijan   pohtivassa   puheenvuorossakysymme, miten reflektiodiskurssia olisi syytä kehittää ja onko lapsen äänellä sijaareflektioprosessissa. Erityisen tarkastelun kohteena ovat reflektio ilmiönä varhais-kasvatuksessa sekä reflektion suhde mentalisaatioon ja lapsikäsitykseen. Artikkelis-sa pohdimme reflektiota mahdollisuutena rakentaa laajempaa ymmärrystä. Jos ref-lektiota käytettäisiin lapsen ja aikuisen välisen yhteyden luomiseen ja vahvistami-seen, muuttuisi reflektio enemmän lapsen oman äänen tavoittamisen suuntaan. Laa-jempi ymmärrys reflektiivisyydestä muuttaisi täten reflektion vain binäärisestä lap-si–aikuinen-kahtiajaosta   dialogiseksi   vuorovaikutussuhteeksi   kohti   sosiaalisempiakäytäntöjä, joissa lapset ymmärretään aikuisiin verrattavina sosiaalisen todellisuu-den tulkitsijoina.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2023-22-03 at 08:22