Refereed journal article or data article (A1)

Reflektiivisyys varhaiskasvatuksessa – Laajempaa ymmärrystä rakentamassa
List of AuthorsKöngäs Mirja, Ruohola Vivianne, Sintonen Sara

PublisherSuomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

Publication year2023

JournalKasvatus ja Aika

Volume number17

Issue number1

Start page171

End page183

eISSN1797-2299

DOIhttp://dx.doi.org/10.33350/ka.119402

URLhttps://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/119402/77140

Self-archived copy’s web addresshttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/178971820


Abstract

Varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuuteen on nähty kuuluvan kiinteänä osanareflektiivinen työote. Reflektiodiskurssissa painottuu aikuislähtöisyys, jolloin reflek-tio voi näyttäytyä yksisuuntaisena aikuisesta lapseen suuntautuvana toiminnan tul-kintana.   Tässä   kolmen   varhaiskasvatuksen   tutkijan   pohtivassa   puheenvuorossakysymme, miten reflektiodiskurssia olisi syytä kehittää ja onko lapsen äänellä sijaareflektioprosessissa. Erityisen tarkastelun kohteena ovat reflektio ilmiönä varhais-kasvatuksessa sekä reflektion suhde mentalisaatioon ja lapsikäsitykseen. Artikkelis-sa pohdimme reflektiota mahdollisuutena rakentaa laajempaa ymmärrystä. Jos ref-lektiota käytettäisiin lapsen ja aikuisen välisen yhteyden luomiseen ja vahvistami-seen, muuttuisi reflektio enemmän lapsen oman äänen tavoittamisen suuntaan. Laa-jempi ymmärrys reflektiivisyydestä muuttaisi täten reflektion vain binäärisestä lap-si–aikuinen-kahtiajaosta   dialogiseksi   vuorovaikutussuhteeksi   kohti   sosiaalisempiakäytäntöjä, joissa lapset ymmärretään aikuisiin verrattavina sosiaalisen todellisuu-den tulkitsijoina.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2023-22-03 at 08:22