Published development or research report or study (D4)

Rysäkalastuksen tekniikka ja ammatillinen tietotaito silakan tutkimuksen käyttöön – pilottitutkimus 2019-2021. Loppuraportti: hankenumero 93977. [Trap net fishing technology and vocational know-how for the use of herring research - pilot study 2019-2020. Final research report no 93977].




List of Authors: Hänninen Jari, Sahlstén Johannes, Lauerma Aarne, Karpela Tiia, Inkinen Jasmin, Kivijakola Matias

Publisher: Turun yliopisto, Biodiversiteettiyksikkö

Place: Turku

Publication year: 2021

Title of series: SEILI Archipelago Research Institute Publications

Number in series: 8

ISSN: 2737-1484

URL: https://sites.utu.fi/seili/wp-content/uploads/sites/62/2021/09/Loppuraportti_EMKR.pdf

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/66904925


Abstract

Tiivistelmä

Hankkeen ensisijaisena tarkoituksena on välittää perinteisen silakan rysäkalastuksen tekniikkaa ja osaamista ammattikalastajilta Livian ammattioppilaitoksen opiskelijoille alkuperäistä jäljittelevällä mutta kokonsa ja käsiteltävyytensä puolesta tarkoituksen mukaisella välineellä esim. pienryhmäopetuksessa. Toissijainen tarkoitus oli selvittää miten suunniteltu koesilakkarysä voi tuottaa näyteaineistoa Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen vuonna 1984 alkaneelle silakkatutkimusprojektin lukuisille hankkeille. Rysäkalastushanke oli alun perin suunniteltu kaksivuotiseksi (2019-2020) mutta koronaviruspandemian aiheuttamien viiveiden vuoksi toimintoja oli perusteltua jatkaa muutoshaun turvin vielä 2021 aikana. Hanke on Saaristomeren kalatalousstrategian ja EMKR Suomen toimintaohjeiden mukainen perustuen paikalliseen osaamiseen ja tarpeisiin. Tämä loppuraportti kuvaa hankkeessa jakson tehtyjä toimia ja arvioi koerysäkalastusmenetelmän soveltuvuutta pienryhmän opetustarkoituksessa sekä tieteellisen tutkimusaineiston tuottamisessa.

Opetuksellisesti koesilakkarysät havaittiin soveltuvan hyvin perinnetiedon siirtämisen välineiksi tuleville kalastajasukupolville – pienikokoisista rysistä on helppo havainnollistaa silakan rysäkalastamisen perusideaa. Rysien helpon käytön ja hallittavuuden vuoksi opetustapahtuma erityisesti pienryhmille on tarkoituksenmukaista.

Käyttökokemukset ja rysistä saadut silakkasaalimäärät osoittivat, että koesilakkarysät toimivat erinomaisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmänä näyteaineiston hankkimisessa. Tarvittavan näyteaineiston varmahkon saatavuuden sekä menetelmän helppokäyttöisyyden vuoksi koesilakkarysiä voidaan pitää suositeltavana menetelmänä tieteellisen tutkimusaineiston tuottamisessa.

Pilotti osoitti, että rysien lähellä silakoiden perässä viihtyivät erityisesti lokkilinnut (harmaalokki, merilokki) mutta esim. harmaahylkeen tai merimetsojen viipymisiä rysien lähellä ei tarkkailussa havaittu. Tämä antoi viitteen siihen, että nimenomaan lokkilinnut olivat syyllisiä rysien tyhjentämiseen pilotin alkuvaiheessa mikä oli hämmentävää, sillä vedensyvyyttä rysien peräpussissa oli parhaimmillaan yli kolme metriä. Ongelman torjumiseksi rysät katettiin kattoverkoilla mikä osoittautuikin onnistuneeksi päätökseksi – kattoverkot käytännössä poistivat saaliin tyhjentymisongelman ja osin syötyjen kalojen jäämät rysistä hävisivät.

Abstract

The primary purpose of the project was to transfer the technology and know-how of traditional trap-net herring fishing from professional fishermen to the students of the Livia Vocational School with a device that mimics the original trap-net but which is fitted more suitable for its size and manageability, e.g. in small group teaching. The secondary purpose was to find out how the designed experimental herring trap-net can produce sample material for the numerous projects of the herring research project started in 1984 by the Archipelago Sea Research Institute of the University of Turku. The project was originally planned for two years (2019-2020), but due to the delays caused by the coronavirus pandemic, it was justified to continue the activities during 2021 by the permissions of financiers. The project is in line with the Archipelago Sea Fisheries Strategy and the European maritime and fisheries fund (EMFF Finland) guidelines, based on local expertise and needs. This final report describes the activities carried out in the project during the period and evaluates the suitability of the experimental fish fishing method for the teaching purpose of a small group and for the production of scientific research material.

Educationally, experimental trap-nets were found to be well-suited as a means of passing on traditional knowledge to future generations of fishermen - it was easy to illustrate the basic idea of traditional herring trap-net fishing with small-scale devices. Due to the easy use and manageability of the nets, the educational event is especially appropriate for small group teaching.

The pleasant user experience and regular herring catches from the nets showed that experimental herring trap-nets were an excellent method for scientific research in obtaining sample material. Due to the reliable availability of the necessary sample material and the ease of use of the method, experimental trap-nets can be considered as the preferred method for the production of scientific research material.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.




Last updated on 2021-16-09 at 07:46