E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli

Lapsuudessa koetulla köyhyydellä ja huono-osaisuudella on monenlaisia vaikutuksia yksilön elämään sekä lapsuudessa että myöhemmin aikuisuudessa
Julkaisun tekijät: Johanna Kallio, Mia Hakovirta

Kustantaja: INVEST Research Flagship

Julkaisuvuosi: 2020

Journal: INVEST blog

Julkaisunumero: 11.9.2020

Verkko-osoite: https://blogit.utu.fi/invest/2020/09/11/lapsuudessa-koetulla-koyhyydella-ja-huono-osaisuudella-on-monenlaisia-vaikutuksia-yksilon-elamaan-seka-lapsuudessa-etta-myohemmin-aikuisuudessa/


Tiivistelmä

Suomessa lasten hyvinvoinnin monia myönteisiä kehityskulkuja
varjostaa lapsuuden eriarvoistuminen. Sosiaaliturvaan ja erityisesti
koulutukseen sekä perhepolitiikkaan panostaminen näkyy Suomessa
syrjäytyneiden ja köyhien lapsiperheiden vähäisenä määränä verrattuna
moneen muuhun maahan. Siitä huolimatta Suomessa elää joukko lapsia,
joiden elämää varjostaa köyhyys ja huono-osaisuus. Köyhissä
kotitalouksissa asuvien lasten määrä on kasvanut 1990-luvun puolivälistä
2010-luvulle, ja etenkin yhden aikuisen perheisiin kuuluvien lasten
taloudellinen hyvinvointi on 2000-luvulla heikentynyt.


Last updated on 2021-24-06 at 09:25