A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Miesopettajaopiskelijoiden neuvotteluja opettajuudesta, sukupuolesta ja mieheydestä
Julkaisun tekijät: Laiho Anne, Jauhiainen Annukka

Kustantaja: Sukupuolentutkimuksen seura – Sällskapet för genusforskning ry

Julkaisuvuosi: 2020

Journal: Sukupuolentutkimus - Genusforskning

Volyymi: 33

Julkaisunumero: 2


Tiivistelmä

Opettajuuteen liitetään sukupuolen mukaan eroavia piirteitä, ja naisten ja miesten on nähty toimivan opettajina eri tavalla. Tässä artikkelissa tutkitaan, miten miesopettajaopiskelijat neuvottelivat opettajuudesta ja sukupuolesta ryhmäkeskusteluissa ja miten yleiset, yhteiskunnalliset puhetavat miesopettajuudesta ja sukupuolesta heijastuivat näihin neuvotteluihin. Koulumaailma on sukupuolen rakentumisen ja tuottamisen kannalta erityinen ympäristö. Teoreettinen lähestymistapamme nojaa poststrukturalistiseen feministiseen sukupuolen teoriaan ja diskurssitutkimuksen periaatteisiin. Tutkimuksen aineisto on tuotettu neljän ryhmäkeskustelun avulla vuonna 2019. Jokaiseen ryhmäkeskusteluun osallistui kolme miesopiskelijaa yliopiston eri opettajankoulutusohjelmista. Aineistosta muodostettiin kolme diskurssia kuvaamaan opiskelijoiden neuvottelua sukupuolen merkityksestä opettajuudessa. Nämä diskurssit nimettiin seuraavasti: miessukupuoli vahvuutena ja etuna, miessukupuoli taakkana sekä sukupuolen merkityksettömyys.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-07-09 at 11:37