B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

Varsinais-Suomen nykytilanteen ja maahanmuuttostrategian taustaa
Julkaisun tekijät: Pekka Kettunen, Otto Kanervo, Juha Pusila, Päivi Ruotsala, Matti Välimäki

Painoksen nimi tai numero: 1

Kustantaja: Siirtolaisuusinstutuutti

Paikka: Turku

Julkaisuvuosi: 2020

Kirjan nimi *: Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle: Tausta-aineistot

Sarjan nimi: Julkaisuja

Numero sarjassa: 33

Sivujen määrä: 18

ISBN: 978-952-7167-88-5

eISBN: 978-952-7167-89-2

ISSN: 2343-3507

Verkko-osoite: https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-content/uploads/2020/02/si-j-33.pdf


Tiivistelmä

Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) hyväksyi kokouksessaan 15.10.2018 Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) esityksen uuden maakunnallisen maahanmuuttostrategian laadinnasta. Painopisteiksi strategiaan määritettiin maahanmuutto- ja kotouttamistyön linjaaminen, varautuminen kasvavaan työvoiman rekrytointiin ulkomailta sekä maakunnassa asuvien maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen. Siirtolaisuusinstituutti vastasi vuoden 2019 maaliskuusta joulukuuhun hankkeen käytännön toteutuksesta tehden yhteistyötä lukuisten eri tahojen kanssa. Varsinais-Suomen ELY-keskus, TE-palvelut ja MYR ovat koordinoineet hanketta. Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle -hanke on luonteeltaan selvitys- ja kehityshanke. Tässä raportissa kuvataan hankkeen tausta-aineistojen kerääminen ja analyysi strategiadokumenttia yksityiskohtaisemmin. Varsinainen maahanmuuttostrategia julkaistaan vuoden 2020 keväällä erillisenä dokumenttina. Lähtökohtana maahanmuuttostrategiahankkeessa on ollut määrittää 2020-luvun keinoja, joilla voitaisiin tukea maakunnan eri osissa toimivien työnantajien työvoiman tarpeisiin vastaamista, eri alueiden elinvoimaisuutta ja ulkomaalaistaustaisten henkilöiden asettautumista työelämään ja asuinkuntiinsa. Tavoitteena on ollut luoda suuntaviivoja maakunnan yhteisille toimintaperiaatteille ja tavoitteille koskien alueella asuvien ulkomaalaistaustaisten ihmisten ja alueelle ulkomailta rekrytoitavien henkilöiden työllistymistä ja asettautumista. Hanke nojaa Lain kotoutumisen edistämisestä (L 2010/1386) edellytykseen siitä, että maahanmuuttajien tarpeet tulee ottaa huomioon yhteiskunnan palveluita suunniteltaessa, Varsinais-Suomen maakuntaohjelman (Varsinais-Suomen liitto 2017) tavoitteisiin maahanmuuttajien työllistymisen esteiden vähentämisestä ja kuntien elinvoimapolitiikan kehittämisestä maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi sekä hallitusohjelman (Valtioneuvosto 2019) kirjauksiin työperäisen maahanmuuton helpottamisesta sekä ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kotoutumiseen ja työllistymiseen panostamisesta. Hankkeen aikana on kuultu lukuisia maakunnan eri osissa toimivia julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin edustajia. Maahanmuuttostrategiassa määritetään Varsinais-Suomen seutukuntien tarpeet ja niihin vastaamisen toimenpiteet suhteessa 2020-luvun muuttuneeseen tilanteeseen, jossa erityisesti työvoiman tarve alueellisilla työmarkkinoilla on jatkanut kasvuaan ja väestöllinen huoltosuhde on heikentynyt. Koska tällä hetkellä ja tulevaisuudessa vielä suuremmissa määrin tarvitaan maassa jo asuvien ihmisten työpanoksen lisäksi, ulkomailta rekrytoitavien ihmisten, sekä jo maassa asuvien ulkomaalaisten työpanosta, näiden ryhmien työllistymisen edistämisen keinot ovat selvityksen keskeinen teema. Vaikka Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle koskee ensi sijassa maahanmuuttoa, hankkeessa otetaan huomioon sekä kansainvälinen muuttoliike (maahan- ja maastamuutto) että Suomen sisäinen alueellinen liikkuvuus. Varsinaisessa maahanmuuttostrategiassa annetaan toimenpide-ehdotuksia maahanmuuttajien työllistymistä ja asettautumista tukeviin kotouttamisen palveluihin ja hyvien väestösuhteiden tukemiseen. Maahanmuuttostrategiassa tiedostetaan sekä eri maahanmuuttajaryhmien, että yksilöiden tarpeiden, osaamisen ja tavoitteiden moninaisuus, että tarve kehittää asettautumispalveluita ja -ympäristöjä niin että edistetään eri syistä muuttavien, ja erilaisia tarpeita, osaamista ja tavoitteita omaavien ihmisten pysyväisluonteista, ja mielekkääseen elämään perustuvaa asettumista Varsinais-Suomeen. Ajatuksena itse strategian taustalla on, että kukin Varsinais-Suomen yritys, kunta ja kaupunki voi valita ehdotetuista toimintalinjoista omiin vahvuuksiinsa ja tarpeisiinsa soveltuvia ratkaisuja. Tässä raportissa ja maahanmuuttostrategiassa hyödynnetään muilla Suomen alueilla saatuja kokemuksia maahanmuuttajien työllistymisestä, kansainvälisestä rekrytoinnista ja alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisesta. Lisäksi strategiassa hyödynnetään Euroopassa, ja etenkin Pohjoismaissa toteutettujen, onnistuneiden alueellisten ja paikallisten käytäntöjen oppeja varsinaissuomalaisen muuttoliike-, työllisyys- ja väestöpolitiikan suunnittelun tukemisessa (esim. OECD 2018b; OECD 2019a). Maahanmuuttostrategian valmistelutyössä on lisäksi hyödynnetty aiempaa, vuonna 2007 julkaistua, Monikulttuurinen Varsinais-Suomi: Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma vuoteen 2015 -ohjelmaa (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2007), ja Kansainvälinen Itä-Suomi: Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 -ohjelmaa (Mattsson & Kivilä 2012).


Last updated on 2021-24-06 at 09:03