D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle
Julkaisun tekijät: Pekka Kettunen, Matti Välimäki, Tuomas Zacheus, Tuomas Martikainen

Kustantaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Paikka: Turku

Julkaisuvuosi: 2020

Sarjan nimi: Elinvoimaa alueelle

Numero sarjassa: 1

ISBN: 978-952-314-838-3

eISBN: 978-952-314-839-0

ISSN: 2242-282X

Verkko-osoite: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/176234/Elinvoimaa_1_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Tiivistelmä

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta Siirtolaisuusinstituutti on vastannut Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia
2020-luvulle laatimisesta. Se nojaa osaksi aiemman, vuonna 2007 julkaistun Monikulttuurinen Varsinais-Suomi: Varsinais-Suomen
maahanmuuttopoliittinen ohjelma vuoteen 2015 -ohjelman toimintamalliin ja toteuttamisesta saatuihin kokemuksiin.

Maahanmuuttostrategia on eri toimijoille annettava suositus siitä, millä keinoin maahanmuutto tukee Varsinais-Suomen kasvua ja
kehittämistä kaikkia osapuolia hyödyttävänä kokonaisuutena. Tavoitteena on riittävän ja osaavan työvoiman saannin turvaaminen
maakunnan työnantajille sekä toisaalta lisätä Varsinais-Suomen vetovoimaisuutta. Sen pohjana on yritysten ja julkisen hallinnon
asiantuntijoiden haastattelut, työpajat ja kyselyt. Niiden pohjalta on tunnistettu eri alojen rekrytointitarpeita sekä maahanmuuttajien
kotoutumisen ja työllistymisen keskeisiä kehittämistarpeita tulevalla vuosikymmenellä.

Maahanmuuttostrategian päätavoitteet ovat 1) osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen, 2) vetovoiman ja pitovoiman
lisääminen sekä 3) hyvien väestösuhteiden edistäminen. Päätavoitteet jakautuvat 15:een eri toimenpiteeseen.

Varsinais-Suomen alueellisista eroista johtuen toimenpiteet on muotoiltu niin, että ne ovat mahdollisimman joustavasti toteutettavissa
paikallisesti. Maahanmuuttostrategian toimenpiteiden taustalla on ajatus, että jokainen yritys ja kunta voivat hyödyntää niitä omien
tarpeidensa mukaisesti. Tavoitteena on, että julkisen sektorin toimijat, yritykset ja muut toimijat tunnistavat omat vahvuutensa ja
haasteensa ja näistä lähtökohdista toteuttavat strategian toimenpiteitä soveltuvin osin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 09:26