D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle: Tausta-aineistot
Julkaisun tekijät: Pekka Kettunen, Matti Välimäki, Tuomas Zacheus

Painoksen nimi tai numero: 1

Kustantaja: Siirtolaisuusinstituutti

Paikka: Turku

Julkaisuvuosi: 2020

Sarjan nimi: Julkaisuja

Numero sarjassa: 33

Sivujen määrä: 133

ISBN: 978-952-7167-88-5

eISBN: 978-952-7167-89-2

ISSN: 2343-3507

Verkko-osoite: https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-content/uploads/2020/02/si-j-33.pdf


Tiivistelmä

Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) hyväksyi kokouksessaan 15.10.2018
Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Varsinais-Suomen ELYkeskus) esityksen uuden maakunnallisen maahanmuuttostrategian laadinnasta osana
maakuntauudistuksen valmistelua. Painopisteiksi strategiaan määritettiin maahanmuutto- ja kotouttamistyön linjaaminen, varautuminen kasvavaan työvoiman rekrytointiin ulkomailta sekä maakunnassa asuvien maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen
edistäminen. Siirtolaisuusinstituutti on vastannut vuoden 2019 aikana hankkeen käytännön toteutuksesta tehden yhteistyötä lukuisten eri tahojen kanssa. Varsinais-Suomen
ELY-keskus, TE-palvelut ja MYR ovat koordinoineet hanketta. Tässä raportissa kuvataan
Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle -hankkeessa kerättyjen taustaaineistojen kerääminen ja analyysi strategiadokumenttia yksityiskohtaisemmin. Varsinainen maahanmuuttostrategia julkaistaan vuoden 2020 aikana erillisenä dokumenttina. ¨

Hankkeen kantavana näkökulmana on osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen Varsinais-Suomessa, ja keskittyminen maahanmuuton ja kotouttamistoimien osuuteen tässä tavoitteessa. Hankkeella on ollut kaksi keskeistä toiminnallista päämäärää.
Ensinnäkin laatia ohjelma: ”Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle”, ja
toiseksi ottaa mukaan valmisteluun ja tätä kautta pyrkiä sitouttamaan maakunnan eri
toimijoita yhteisiin päämääriin, jotka kirjataan osaksi maahanmuuttostrategiaa. Näistä
ensimmäinen on edellyttänyt toista, eli hanke alkoi kesällä ja syksyllä 2019 yhteisten
tavoitteiden määrittelyllä osallistavana haastattelu-, keskustelu- ja tiedonkeruuprosessina, jonka aikana koottiin aineisto ja kehittämisajatukset käsillä olevaa raporttia
sekä lopullista maahanmuuttostrategiaa varten. Lisäksi tiedonkeruuvaiheen aikana
kerättiin tilasto- ja ennustetietoa Varsinais-Suomen työllisyydestä ja ulkomaalaistaustaisesta väestöstä sekä toteutettiin kysely varsinaisuomalaisille yrityksille ja kuntien
maahanmuuttajapalveluille. Selvityshanke on siis koostunut kahdesta kokonaisuudesta:

1. Osallistava keskusteluprosessi
• Haastattelut ja keskustelutilaisuudet, joissa eri varsinaissuomalaiset sidosryhmät voivat
pohtia yhdessä ulkomaalaistaustaisen väestön työllistymisen ja asettautumisen tämän
päivän ja tulevaisuuden kysymyksiä ja ratkaisuja.
• Haastatteluiden ja keskustelutilaisuuksien kautta saadaan aikaan yhteinen näkemys
toivottavasta kehityksestä ja toimista tavoitteiden saavuttamiseksi.
• Prosessi lisää yhteisymmärrystä, ja mahdollisesti myös yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

2. Kirjalliset tuotokset
• Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle.
• Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle: Tausta-aineistot.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 11:15