D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa

Lukiolaisten opintojen eteneminen ja kokemukset opinto-ohjauksesta
Julkaisun tekijät: Tiina Tuijula

Kustantaja: Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Akava ja Suomen Lukiolaisliitto

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2019

Kirjan nimi *: Lukiolaisbarometri 2019

Verkko-osoite: https://www.otus.fi/julkaisu/lukiolaisbarometri-2019/#Lukiolaisbarometri 2019 -artikkelikokelma


Tiivistelmä

Tämän artikkelin tarkoituksena on selvittää lukiolaisten opiskelukokemuksia ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Lisäksi selvitetään opiskelijoiden tyytyväisyyttä lukiossa saamaansa opintojen ohjaukseen sekä sitä, millaiset opiskelijat tarvitsisivat enemmän tukea opiskeluunsa.

Lukiolaiset olivat pääosin hyvin tyytyväisiä omassa oppilaitoksessaan saamaansa opetukseen ja opintojen ohjaukseen, mutta osa opiskelijoista ei ollut kokenut voivansa vaikuttaa oppilaitoksensa asioihin, kuten opetukseen ja viihtyisyyteen. Melko suuri osa opiskelijoista, varsinkin naisista, koki opinnot henkisesti raskaiksi ja uupumuksen opintoja hidastavaksi uhaksi. Sukupuolten eriytymistä ohjaustyytyväisyyden ja lukio-opintojen etenemiskokemusten suhteen oli nähtävissä. Miehet kokivat yleisesti ottaen opintojensa etenemisen helpommaksi kuin naiset ja olivat tyytyväisempiä saamaansa opinto-ohjaukseen erityisesti työelämätietouden ja jatko-opintojen osalta. Naiset raportoivat miehiä suuremmasta tuen tarpeesta. Myös peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo oli yhteydessä lukio-opiskelukokemuksiin. Varsinkin heikommalla peruskoulun päättötodistuksella lukioon tulevat opiskelijat näyttäisivät tarvitsevan enemmän tukea opiskeluunsa. Opintojen ja muun elämän yhdistämisen vaikeus koskettaa noin joka neljättä lukio-opiskelijaa riippumatta sisäänpääsykeskiarvosta, naisia useammin kuin miehiä. Oma asenne ja heikko motivaatio mainittiin yleisimmäksi opintoja hidastaneeksi tekijäksi. Olisikin erittäin tärkeää miettiä, millä tavoilla jokaisen opiskelijan opiskelumotivaation ja kiinnostuneisuuden säilymistä voitaisiin enemmän tukea.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 10:57