A1 Journal article – refereed

Jaetut haasteet ja ratkaisut - opettajien digipedagogisten erikoistumiskoulutusten koulutusasteet ylittävä yhteistyöpaja
List of Authors: Veermans Marjaana, Ryymin Essi, Korhonen Anne-Maria, Lallimo Jiri, Airola Jenni, Niinimäki Jukka

Publisher: Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiö

Publication year: 2018

Journal: Ammattikasvatuksen Aikakauskirja

Volume number: 20

Issue number: 4


Abstract


Artikkelissa esitellään kahden opettajien digipedagogisen
erikoistusmiskoulutuksen
yhteinen työpaja. Työpajan tavoitteena oli tuoda eri koulutusasteilla toimivia
digipedagogiikkaan erikoistuvia opettajia yhteen pohtimaan vahvuuksia ja
haasteita, joita koulutuksen kentällä digitalisaation myötä on esiintynyt, sekä
kehittämään yhdessä ratkaisuja esiin nousseisiin haasteisiin. Työpajaan
osallistui 30 opettajaa, jotka edustivat perus- ja lukioastetta sekä
ammatillista toista astetta ja ammattikorkeakouluja. Työpajan aikana opettajat
vastasivat kyselyyn liittyen heidän näkemyksiinsä omasta ja oman organisaationsa
digipedagogisesta kehittämisestä. Lisäksi työpajan learning cafe -tyyppinen
työskentely nauhoitettiin. Nauhoitettu aineisto analysoitiin laadullisen
sisällönanalyysin avulla. Kaikkien koulutusasteiden opettajien yhteisesti
tunnistamat digipedagogisen kehittämisen haasteet liittyivät ennen kaikkea
opettajien osaamisen kehittämiseen ja digipedagogisen muutoksen systemaattiseen
johtamiseen. Ratkaisuiksi ehdotettiin osaamisen kehittämisen
tavoitteellistamista, seurantaa ja resursointia sekä opettajien sitouttamista
ja palkitsemista. Opettajat ehdottivat myös yhteistyötä yli oppilaitos- ja
kuntarajojen digiratkaisuissa ja osaamisen kehittämisessä. Vahvuutena
digipedagogiselle kehittämiselle opettajat kokivat kansallisten linjausten,
kuten koulutusreformien ja hallitusohjelman, tuen digikehitykselle ja
”kehittämisnosteen”. Artikkelissa pohditaan lisäksi, miksi koulutusasterajat
ylittävä yhteistyö on tärkeää digipedagogiselle kehittämiselle.

Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 08:45