A1 Journal article – refereed

Aikuisten akuutin myelooisen leukemian hoito
List of Authors: Järvenpää J, Itälä-Remes M, Kauko T., Salmenniemi U, Kauppila M, Putkonen M, Salmi T, Remes K

Publication year: 2016

Journal: Duodecim

Volume number: 132

Issue number: 16

Number of pages: 9

URL: http://www.duodecimlehti.fi/lehti/2016/16/duo13250


Abstract

Aikuisten akuuttia myelooista leukemiaa on 1970-luvulta hoidettu Suomen leukemiaryhmän
hoitoprotokollien mukaisesti. Takautuvassa tutkimuksessamme selvitettiin Tyksissä
kaikkien vuosina 2002 - 2012 hoidetun 180 potilaan hoitotulokset. Potilaat jaettiin
molekyyligeneettisin perustein pienen, keskisuuren ja suuren uusimisriskin ryhmiin.
Intensiivisellä hoidolla hoidettiin 124 potilasta (69 %), kevennetyllä remissioon
tähtäävällä hoidolla 24 potilasta (13 %), ja palliaatiota sai 32 potilasta (18 %).
Keskisuuren ja suuren riskin potilaita pyrittiin hoitamaan allogeenisella kantasolujensiirrolla,
joka tehtiin 46 potilaalle (49 % alle 65-vuotiaista). Remissioon tähtäävillä hoidoilla
79 % saavutti remission. Hoidon intensiteetti vaikutti odotetusti merkittävimmin hoitovasteeseen.
Alle 60-vuotiaista 60 - 70 % parani pysyvästi. Kantasolujensiirto hyödytti suuren
ja keskisuuren riskin potilaita. Yli 70-vuotiaiden tauti ei ollut parannettavissa,
ja heidän elinajan mediaaninsa oli viisi kuukautta. Taudin geneettiset ominaisuudet,
potilaan ikä ja hoitovaste ennustivat elinaikaa merkittävästi. Suomen hoitotulokset
ovat vertailukelpoisia kansainvälisiin tuloksiin.


Last updated on 2021-24-06 at 08:32