Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1)

Lapsen oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ja oikeuden turvaaminen etäopetuksessa
Julkaisun tekijätYlisaukko-Oja Saara

KustantajaEdita Publishing

Julkaisuvuosi2023

JournalEdilex-lakikirjasto

Artikkelin numero29588

Julkaisunumero2023/3

Aloitussivu1

Lopetussivun numero26

eISSN1797-6324

Verkko-osoitehttps://www.edilex.fi/artikkelit/29588

Rinnakkaistallenteen osoitehttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/178834301


Tiivistelmä

Covid 19-pandemia sai maailman polvilleen vuonna 2020. Pandemialla on ollut moninaisia vaikutuksia yhteiskunnan eri sektoreille, mutta lasten kannalta yksi keskeinen heidän elämäänsä vaikuttava tekijä oli opetuksen siirtyminen lähiopetuksesta etäopetukseen. Etäopetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa opettaja ja oppilas eivät ole samassa tilassa.

Kirjoituksen tarkoituksena on tarkastella sitä, miten etäopetukseen siirtyminen on mahdollista ja miten etäopetukseen siirtyminen vaikuttaa lapsen oikeuksien toteutumiseen ja lapsen edun arviointiin. Erityisesti kirjoituksessa paneudutaan siihen, että millaisia haasteita etäkoulun aikana liittyy lapsen oikeuteen turvalliseen oppimisympäristöön ja sen toteutumiseen, sekä miten haasteet vaikuttavat lapsen edun toteutumiseen etäkoulussa. Lisäksi pohditaan sitä, miten näihin haasteisiin voitaisiin tulevaisuudessa varautua, jotta tulevaisuudessa mahdolliseen etäkouluun siirtyminen voitaisiin toteuttaa puuttumalla lapsen oikeuksiin mahdollisimman vähänlaisesti. Kirjoituksessa halutaan tuoda esille erityisesti se, että turvallinen oppimisympäristö on kytköksissä siihen, miten lapsen oikeus opetukseen toteutuu, minkä takia myös lapsen oikeutta opetukseen ja sen sisältöä tarkastellaan lähemmin. Lisäksi kirjoituksessa tarkastellaan turvallista oppimisympäristöä ja sen toteutumista koulutuksen järjestäjän velvollisuuksien näkökulmasta vastaten kysymykseen vaikuttaako etäkoulu koulutuksen järjestäjän velvollisuuteen ja mahdollisuuksiin turvata turvallinen oppimisympäristö, sekä miten velvollisuudesta huolehtiminen on mahdollista ennakollisesti tai akuutissa tilanteessa.

Kirjoituksen lopuksi tarkastellaan myös sitä, millaisissa tilanteissa kouluhenkilökunnalla on juridinen velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus yhtenä keinona varmistaa lapsen oikeuksien toteutuminen. Näkökulma kirjoitukseen on lapsioikeudellinen ja se pitää sisällään sen, millaisia seikkoja tulee ottaa huomioon lapsen edun arvioinnissa. Tarkastelun kohteena on ainoastaan perusopetukseen kuuluva lainsäädäntö ja kirjoituksen ulkopuolelle on rajattu toisen asteen opetus.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2024-11-03 at 10:12