Elina Laineelina.a.laine@utu.fi
ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-3788-3607

Asiantuntijuusalueet
Ekososiaalinen sosiaalityö; sukupuoli; tyttötutkimus

Biografia

Työskentelen sosiaalityön yliopisto-opettajana Turun yliopistossa. Olen valtiotieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä ja minulla on opettajan pedagoginen pätevyys.Tutkimus

Väitöskirjassani tutkin sukupuolen merkitystä sosiaalityössä Tansaniassa ekososiaalisen sosiaalityön näkökulmasta. Yleisemmin tutkimusintressini liittyvät sukupuolen merkitykseen globaalissa sosiaalityössä. Lisäksi olen kiinnostunut Afrikan maissa tehtävästä sosiaalityöstä, tyttötutkimuksesta ja tyttöjen kanssa tehtävästä sosiaalityöstä. Opetus

Opetan sosiaalityön aine- ja syventävien opintojen kursseilla. Keväällä 2022 opetan 15 % työajasta Sote-akatemialla, jossa painopistealueinani ovat MOOC-kurssit: Lastensuojelun perusteet ja Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet.

Keväällä 2022 toimin vastuuopettajana Lähisuhdeväkivalta ja sen ammatillinen kohtaaminen -kurssilla (kirjatentti ja SOSNET) sekä Asiakirjat ja dokumentointi kurssilla (sosiaalityön aineopinnot). Lisäksi toimin  moniammatillisen klinikkakurssin työnohjaajana.

Syksyllä 2021 olin vastuuopettajana Sosiaalityö ja sukupuoli -kurssilla ja moniammatillisen klinikkakurssin työnohjaajana. Lisäksi koordinoin aineopintojen sosiaalioikeuden kurssikokonaisuutta ja Perhe- ja lapsilainsäädännön -kurssia.

Aikaisemmin opetuksessani ovat painottuneet myös laadullisen tutkimuksen kurssit.

Olen suorittanut opettajan erilliset pedagogiset opinnot 60 op vuosien 2019-2020 aikana Turun yliopistossa.Julkaisut


Last updated on 2022-24-01 at 07:31