Refereed journal article or data article (A1)

Kalju nainen ja naiseuden normi – Hiuksettomuuskeskustelu suomenkielisessä lehdistössä 1990 –2018
List of AuthorsLatva Johanna

Publication year2021

JournalSukupuolentutkimus - Genusforskning

Volume number34

Issue number4

Start page6

End page18

Self-archived copy’s web addresshttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/68934503


Abstract

Hiukset ovat länsimaisessa kulttuurissa tärkeä osa naiseutta – naisen kruunu. Kalju nainen herättääkin keskustelua ja poikkeaa totutusta ulkonäkönormista. Artikkelissani tarkastelen, miten hiukseton nainen on nähty ja määritelty julkisessa keskustelussa Suomessa. Käsittelen sitä, miten naiseus määrittyy hiuksettomuuskeskustelun kautta, sekä sitä, millainen muutos hiuksettomuuskeskustelussa on tapahtunut tarkastelemani miltei kolmen vuosikymmenen aikana. Tutkimusaineistonani ovat Kansalliskirjaston ja Sanoma arkiston digitoidut lehtikirjoitukset 1990-luvulta 2010-luvulle 13:sta eri sanomalehdestä. Aineistoani käsittelen naiseuden kautta. Lähiluvun analyysin avulla selvitän, miten naiseuden normi sanomalehtiteksteissä määrittyy kaljuuden kautta ja onko naisten kasvanut julkinen kaljuus muuttanut naiseuden normia. Artikkelin tavoitteena on löytää kulttuurissamme vallitsevia käsityksiä naisten kaljuudesta.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2023-03-04 at 09:24