Doctoral dissertation (article) (G5)

Opettajankouluttajat portinvartijoina opettajankoulutuksen opiskelijavalinnassa
List of Authors: Mankki Ville

Publication year: 2019

URL: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1339-5


Abstract

Luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalinnan ratkaisevana vaiheena toteutetaan soveltuvuuskoe, jossa opettajankouluttajat arvioivat hakijoiden soveltuvuutta opettajankoulutukseen ja opettajan ammattiin. Vaikka opettajankouluttajien asema opiskelijoiden valinnassa on keskeinen, on heidän roolinsa opettajankoulutuksen portinvartijoina kuitenkin jäänyt vähäiselle tutkimukselliselle huomiolle.

Tämä väitöskirja keskittyi tarkastelemaan opettajankouluttajien muodostamia opiskelijavalintakriteereitä ja suoriutumista soveltuvuuskokeen arvioitsijoina. Opiskelijavalintakriteereitä tutkittiin mixed methods -menetelmällä yhdistäen soveltuvuuskoearvioitsijoina toimineiden opettajankouluttajien haastattelu- (n = 8) ja kyselyaineistoja (n = 92). Opettajankouluttajien soveltuvuuskoesuoriutumista analysoitiin rekisteritutkimuksella, jonka aineistot sisälsivät soveltuvuuskokeeseen osallistuneiden (n = 2858) ja koulutukseen valittujen hakijoiden (n = 479 ja 235) tiedot.

Tutkimustulosten mukaan opettajankouluttajat pyrkivät edistämään esimerkiksi henkilökohtaisen kehittymisprosessin sekä kompleksisten ammatillisten vaatimusten hallintaan kykenevien hakijoiden valikoitumista opettajankoulutukseen. Toisaalta tulokset kuitenkin paljastivat opettajankouluttajien samassakin opettajankoulutusyksikössä kohdistavan hakijoihin eriytyneitä, jopa keskenään vastakkaisia vaatimuksia.

Opettajankouluttajat vaikuttivat muodostavan valinnassa piilokiintiöitä antaessaan korkeampia soveltuvuuskoepisteitä miehille sekä iäkkäämmille hakijoille. Lisäksi tulokset nostivat esiin myös opettajankoulutuksen ja opiskelijavalinnan välisen yhteensopivuusongelman, sillä opettajankouluttajien suorittamat soveltuvuuskoearviot eivät juurikaan ennustaneet hakijoiden suoriutumista luokanopettajaopinnoissa.

Vaikka väitöskirja kyseenalaistaakin opettajankoulutuksemme opiskelijavalintamenettelyjen uskottavuutta, havainnollistaa se samalla niitä kohteita, joihin valintojen kehittämistoimia kannattaisi ensisijaisesti suunnata. Kun opettajankoulutukset siirtyvät yhteisvalintaan vuonna 2020, on yhtenäisen opiskelijavalinnan takaamiseksi paitsi kehitettävä entistä luotettavampia valintamenetelmiä myös tuettava aiempaa strukturoidummin opettajankouluttajien ammatillista oppimista portinvartijatehtävässä.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-26-01 at 22:56