Published development or research report or study (D4)

Tiedolla tulevaisuuteen: Selvitys tutkimuksen, korkeakoulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tulevaisuuden ilmiöistä ja muutostekijöistä.
List of AuthorsAhvenharju Sanna, Villman Tero, Saarimaa Riikka, Taylor Amos, Suomalainen Kaisa-Maria, Granlund Maria, Sivonen Risto, Witoon Siyada, Nguyen Hoa

PublisherUniversity of Turku, Turku School of Economics

PlaceTurku

Publication year2021

Title of seriesTUTU eJULKAISUJA

Number in series5/2021

ISBN978-952-249-564-8

ISSN1797-1322

URLhttp://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-564-8

Self-archived copy’s web addresshttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/68222843


Abstract
Tähän selvitykseen on koottu ajatuksia siitä, miltä tieteen tekemisen tulevaisuus voisi näyttää lähivuosina ja vuosikymmeninä. Se pyrkii tuomaan näkyväksi joitain mahdollisia muutoksia ja tapahtumakulkuja sekä erityisesti erilaisten vaihtoehtojen moninaisuutta. Raportissa koostettu tulevaisuustieto on tarkoitettu Professoriliiton sekä sen jäsenistön hyödynnettäväksi niin kansallisen tiedepolitiikan kuin oman ajattelun tai oman organisaation kehittämisessä. Kuvattujen kehityskulkujen pohdinta ja ideointi suhteessa eri tiedepoliittisiin linjauksiin, tutkimusaloihin tai organisaatioihin voi tuoda esiin mahdollisuuksia, joita ei ole aiemmin huomattu hyödyntää, tai uhkia, joihin ei ole ymmärretty varautua.

Raportti pohjaa tulevaisuuden tutkimuksessa vallitseviin periaatteisiin ja metodeihin. Ne lähtevät oletuksesta, että mahdollisia tulevaisuuksia on monia ja mitä kauemmas tulevaisuuteen katsomme, mahdollisuuksien määrä vain kasvaa. Sen sijaan, että ajattelisimme tulevaisuuksia olevan vain yhden – ja että tehtävämme olisi etsiä ja ennustaa se yksi mahdollinen toteutuva tulevaisuus – useampien vaihtoehtojen tunnistaminen ja pohdinta on hedelmällisempää. Perimmäisenä tavoitteena tulevaisuuden tutkimisessa voidaankin ajatella olevan kasvattaa tietoisuutta tulevaisuuden mahdollisuuksista ja monipuolistaa sitä, mitä pidetään mahdollisena.

Tulevaisuuden tutkiminen perustuu järjestelmälliseen tulevaisuustiedon tuottamiseen ja analysointiin. Tulevaisuustieto on yhdistelmä faktaa ja fiktiota: faktaa historiasta ja nykyhetkestä sekä oletuksiin, mielikuvitukseen ja spekulaatioon perustuvia näkemyksiä tulevasta. Keskeinen osa tulevaisuustiedon tuottamista on nykyhetken trendien, muutosten sekä heikkojen signaalien ja villien korttien tunnistaminen ja analysointi.

Tässä raportissa on tunnistettu kahdeksan tieteen tekemisen tulevaisuuteen liittyvää keskeistä teemaa ja niihin liittyviä tulevaisuuden ilmiöitä ja muutostekijöitä. Kunkin teeman alla erilaisia ilmiöitä ja niiden vaikutuksia on pohdittu eri näkökulmista ja esitetty erilaisia tulkintoja niiden kehittymisestä tulevaisuudessa.

Raportissa kuvatut tulevaisuuden kehityskulut, ilmiöt ja muutostekijät on tuotettu nelivaiheisen prosessin tuloksena. Työ sisälsi toimintaympäristön kartoituksen, Professoriliiton jäsenille sekä sidosryhmille tehdyn eDelphi-kyselyn, kaksi työpajaa sekä kerätyn aineiston analyysin. Kyselyyn vastasi 444 henkilöä ja työpajoihin osallistui 30 henkilöä. Tuloksena syntyi valikoima eri suuntiin johtavia tulevaisuuspolkuja. Yhdistelemällä eri muutostekijöiden ja ilmiöiden mahdollisia kehityssuuntia voidaan pohtia, mikä olisi mahdollista, todennäköistä ja toivottavaa. Raportissa esitetty tulevaisuustieto on jätetty tarkoituksella mahdollisimman avoimeksi, jotta se antaisi lukijoille sytykkeen tunnistaa uusia vaihtoehtoja ja työstää ajatuksia eteenpäin.

Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 16:21