Refereed article in compilation book (A3)

Sananlaskujen tutkimus suomenkielisen folkloristiikan historiassa
List of Authors: Granbom-Herranen Liisa

Place: Helsinki

Publication year: 2021

Book title *: Paradigma: Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin

Title of series: Kalevalaseuran vuosikirja

Number of pages: 19

ISBN: 978-951-858-392-2

eISBN: 978-951-858-393-9

ISSN: 0355-0311

DOI: http://dx.doi.org/10.21435/ksvk.100

URL: https://oa.finlit.fi/site/books/10.21435/ksvk.100/read/?loc=Paradigma-17.xhtml

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/68181054


Abstract

Sananlaskuilla on edelleen paikkansa suo­menkielisessä arkipuheessa. Sananlaskuja tutkitaan varsin monipuolisista lähtökohdis­ta ja useiden tieteenalojen asettamien tutkimusparadigmojen puitteissa. Sananlaskuja käytetään, tulkitaan ja tutkitaan aina jonkin aikakauden luomassa todellisuudessa. Artik­kelissa tarkastelen sananlaskututkimusta folkloristiikan näkökulmasta. Folkloristinen paremiologia on tieteenalan viitekehyksessä ja sen paradigmoja myötäillen toteutettua sananlaskujen tutkimusta. Tarkastelemalla ja taustoittamalla suomalaista folkloristista sananlaskututkimusta artikkeli suhteuttaa sa­nanlaskujen tutkimuksen laajemmin folkloristiikan paradigmamuutoksia vasten.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 16:21