Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1)

Kiinnikirivää kehitystä vai paikallaan juoksemista? Itäinen Saksa 30 vuotta yhdistymisestä
Julkaisun tekijät: Elo Kimmo

Kustantaja: Suomen rauhantutkimusyhdistys ry

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2021

Journal: Kosmopolis

Volyymi: 51

Julkaisunumero: 2


Tiivistelmä

Artikkelissa analysoidaan Saksan itäisten osien taloudellista ja poliittista tilannetta vuonna 2020 vertailevasti suhteessa itäisen Keski-Euroopan (IKE) entisiin sosialistimaihin. Tutkimuskirjallisuudessa itäinen Saksa nähdään edelleen jonkinlaisena erityistapauksena, jonka osalta eron kaventuminen läntiseen Saksaan toimii järjestelmämuutoksen onnistumisen mittarina. Artikkelissa osoitetaan, että jos tarkastelun kontekstiksi otetaan lähtötilanteeltaan samankaltaiset IKE-maat, itäisen Saksan tilanteesta muodostuu moniulotteisempi ja realistisempi kokonaiskuva. Analyysin tulokset myös vahvistavat Ralf Dahrendorfin vuonna 1990 esittämää arviota demokratisoitumisprosessin erilaisista aikahorisonteista. Itäisen Saksan kehityksen keskeiset ongelmakohdat – talouden pysyväisluonteinen ero suhteessa länteen, alhainen tyytyväisyys demokratiaan sekä oikeistopopulistien vankka kannatus – ovat perusteiltaan hyvin samankaltaiset IKE-maiden kanssa. Artikkelissa osoitetaan kuitenkin, että näiden osalta kyse on pikemminkin järjestelmämuutokseen, eikä siis itä–länsi-jaotteluun palautuvasta ongelmasta.


Last updated on 2022-23-02 at 12:41