D2 Article in a professional research book

Taide polkuna kieleen : taidelähtöinen kielenoppiminen ja kielitietoisuuden
kehittäminen
Konstens väg till språket : konstbaserad språkinlärning och utveckling av språkmedvetenhet

List of Authors: Lähteelä Johanna, Aerila Juli-Anna, Kauppinen Merja

Publisher: Jyväskylän yliopisto

Place: Jyväskylä

Publication year: 2021

Book title *: Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta & kompassi : Askeleita kehittämistyöhön; Karta och kompass för innovativ språkpedagogik : Steg på vägen

ISBN: 978-951-39-8643-8

eISBN: 978-951-39-8644-5

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8644-5


Abstract

Taide tarjoaa mahdollisuuksia elämykselliseen, kokemukselliseen ja toiminnalliseen oppimiseen. Nämä pedagogiset painotukset ovat keskeisiä kieltenopetuksessa, olipa kyse mistä tahansa kielestä. Opetuksessa käytetään taiteen eri muotoja: musiikkia, draamaa, kirjallisuutta ja sanataidetta, kuvataiteita, käsityötä, erilaista monimediaista ilmaisua ja näiden yhdistelmiä. Tässä luvussa esitellään taidelähtöisen kieltenopetuksen mahdollisuuksia ja käytännön toteutuksessa huomioonotettavia seikkoja.

Konst erbjuder möjligheter till ett upplevelsebaserat, erfarenhetsbaserat och funktionellt lärande. Dessa pedagogiska tyngdpunktsområden är centrala i språkundervisningen oavsett vilket språk det är fråga om. I undervisningen används olika former av konst: musik, drama, litteratur och ordkonst, bildkonst, hantverk, olika multimediala uttrycksformer och kombinationer av dessa. I detta kapitel presenteras möjligheterna med konstbaserad språkundervisning och aspekter att beakta i det praktiska genomförandet


Last updated on 2021-10-09 at 13:44