D4 Published development or research report or study

Yhteistyö nuorten opinto- ja uraohjauksessa
List of Authors: Zacheus Tuomas, Kalalahti Mira, Varjo Janne, Harjula Samira

Publisher: KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö

Publication year: 2021

Title of series: Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisu

Number in series: 43

ISBN: 978-952-349-066-6

ISSN: 2489-9631

URL: https://kaks.fi/wp-content/uploads/2021/05/43_yhteistyo-nuorten-opinto-ja-uraohjauksessa.pdf


Abstract

Nuorten opinto- ja uraohjaus on monitahoinen ja toi-minnallisesti laaja kokonaisuus. Sen avulla pyritään te-hostamaan opintoja ja lyhentämään opiskeluaikoja, tu-kemaan työelämässä tapahtuvia siirtymiä sekä ehkäise-mään syrjäytymistä. Asetettujen tavoitteiden laajuus ja monialaisuus edellyttävät useiden toimijoiden osallistu-mista ohjauspalveluiden tuottamiseen paikallisella ta-solla, kunnissa. Tässä tapaustutkimuksessa kuvataan, miten opinto- ja uraohjauksen verkosto sekä siinä tapahtuva yhteistyö toimii eräässä eteläsuomalaisessa kunnassa. Tutkimus-raportti esittää ongelmat, mutta tarjoaa myös ratkaisuja ohjaustyön tekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille.


Last updated on 2021-26-08 at 10:32