D4 Published development or research report or study

Ulkomaiset tutkinto-opiskelijat suomalaisissa korkeakouluissa : Miksi Suomeen on päädytty ja kiinnostaako työskentely Suomessa opintojen jälkeen?
List of Authors: Juusola Henna, Nori Hanna, Lyytinen Anu, Kohtamäki Vuokko, Kivistö Jussi

Publisher: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Publication year: 2021

Title of series: Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja; Eurostudent VII -tutkimuksen artikkelisarja

Number in series: 14

eISBN: 978-952-263-833-5

ISSN: 1799-0351

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-833-5


Abstract

Artikkeli on osa Eurostudent VII -julkaisusarjaa. Artikkelissa
tarkastellaan ulkomaisten tutkinto-opiskeljoiden motivaatioita hakeutua
Suomeen opiskelemaan ja kiinnostusta jäädä Suomeen opintojen jälkeen.
Tarkastelun kohteena on myös ulkomaisten tutkinto-opiskeljoiden
sijoittuminen tutkinnon jälkeen työllistymisen näkökulmasta. Artikkelin
aineisto koostuu Eurostudent VII -tutkimuksen tilastoaineistosta ja
Opintohallinnon tilastopalvelu Vipusen tilastoista. Analyysin
johtopäätöksistä ilmenee, että suomalaisen koulutusjärjestelmän maine ja
toiveet työskennellä Suomessa ovat merkittäviä tekijöitä saapua
Suomeen, mutta Suomeen jäämiseen vaikuttavat lopulta työpaikan ohella
myös sosiaaliset tekijät, kuten henkilökohtaiset suhteet. Siten
yksilötasolla päätös jäädä Suomeen valmistumisen jälkeen on osa
elämänpolkua, jossa korostuvat laajemmat yhteiskunnalliset
tukimekanismit. Artikkelin lopuksi esitämme johtopäätöksiin ja aiempaan
tutkimuskirjallisuuteen perustuvia suosituksia, joilla voidaan tukea
ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden Suomeen hakeutumista, Suomessa
opiskelua ja Suomeen asettumista opintojen jälkeen.


Last updated on 2021-24-06 at 08:55