D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Ulkomaiset tutkinto-opiskelijat suomalaisissa korkeakouluissa : Miksi Suomeen on päädytty ja kiinnostaako työskentely Suomessa opintojen jälkeen?
Julkaisun tekijät: Juusola Henna, Nori Hanna, Lyytinen Anu, Kohtamäki Vuokko, Kivistö Jussi

Kustantaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Julkaisuvuosi: 2021

Sarjan nimi: Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja; Eurostudent VII -tutkimuksen artikkelisarja

Numero sarjassa: 14

eISBN: 978-952-263-833-5

ISSN: 1799-0351

Verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-833-5


Tiivistelmä

Artikkeli on osa Eurostudent VII -julkaisusarjaa. Artikkelissa
tarkastellaan ulkomaisten tutkinto-opiskeljoiden motivaatioita hakeutua
Suomeen opiskelemaan ja kiinnostusta jäädä Suomeen opintojen jälkeen.
Tarkastelun kohteena on myös ulkomaisten tutkinto-opiskeljoiden
sijoittuminen tutkinnon jälkeen työllistymisen näkökulmasta. Artikkelin
aineisto koostuu Eurostudent VII -tutkimuksen tilastoaineistosta ja
Opintohallinnon tilastopalvelu Vipusen tilastoista. Analyysin
johtopäätöksistä ilmenee, että suomalaisen koulutusjärjestelmän maine ja
toiveet työskennellä Suomessa ovat merkittäviä tekijöitä saapua
Suomeen, mutta Suomeen jäämiseen vaikuttavat lopulta työpaikan ohella
myös sosiaaliset tekijät, kuten henkilökohtaiset suhteet. Siten
yksilötasolla päätös jäädä Suomeen valmistumisen jälkeen on osa
elämänpolkua, jossa korostuvat laajemmat yhteiskunnalliset
tukimekanismit. Artikkelin lopuksi esitämme johtopäätöksiin ja aiempaan
tutkimuskirjallisuuteen perustuvia suosituksia, joilla voidaan tukea
ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden Suomeen hakeutumista, Suomessa
opiskelua ja Suomeen asettumista opintojen jälkeen.


Last updated on 2021-24-06 at 08:55