B2 Book chapter

Yhteistyötä yli rajojen – opettajankoulutuksen taito- ja taideaineiden opetusta kehittämässä
List of Authors: Ruismäki Heikki, Suomi Henna, Ruokonen Inkeri

Place: Helsinki

Publication year: 2021

Book title *: Mahdolliset maailmat : Puheenvuoroja taidealojen opettajuudesta ja opettajankoulutuksen kehittämisestä

ISBN: 978-952-353-033-1

eISBN: 978-952-353-034-8

URL: https://taju.uniarts.fi/bitstream/handle/10024/7269/Mahdolliset_maailmat_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Abstract


Artikkelissa luodaan
katsaus Helsingin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan rooliin
TaiTu-hankkeessa. Helsingin yliopistossa kehitettiin monipuolista yhteistyötä
kaikkien TaiTu-hankkeessa mukana olleiden yliopistojen sekä muiden
Opettajankoulutusfoorumin opettajankoulutusta kehittävien hankkeiden, erityisesti
Ope osaa- ja KAARO-hankkeiden kanssa. Yhteistyön tuloksina on vahvistettu
opettajankoulutusyksiköiden välistä taito- ja taidekasvatusta kehittävää verkostoa.
TaiTu-hankkeen Helsingin yliopiston toimijat ja FiSME (Suomen
Musiikkikasvatusseura) organisoivat yhdessä Kasvatustieteen päivillä 2020
toteutetun valtakunnallisen opettajankoulutuksen musiikkikasvatuksen tilaa ja
kehittämistarpeita käsitelleen esiseminaarin. Artikkelissa esitellään
esiseminaarin antia sekä analysoidaan asiantuntijaryhmissä esille nousseita
opettajankoulutuksen musiikkikasvatuksen kehittämiskohteita ja tulevaisuuden visioita.
Esiseminaarissa vahvistettiin opettajankoulutuksen musiikkikasvattajien
verkostoa, jonka toiminta saa jatkoa tulevissa hankkeissa ja FiSME 2021 -tapahtumassa.


Last updated on 2021-24-06 at 08:31