D2 Article in a professional research book

Johdanto: Analyysi ja tulkinta
List of Authors: Günther Kirsi, Hasanen Kirsi, Juhila Kirsi

Publisher: Tietoarkisto

Publication year: 2021

Book title *: Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja

URL: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvali/analyysitavan-valinta-ja-yleiset-analyysitavat/analyysi-ja-tulkinta/Last updated on 2021-24-06 at 08:08