D2 Article in a professional research book

Raportointi ja kirjoittaminen
List of Authors: Günther Kirsi, Hasanen Kirsi

Publisher: Tietoarkisto

Place: Tampere

Publication year: 2021

Book title *: Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja

URL: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvali/laadullisen-tutkimuksen-prosessi/raportointi-ja-kirjoittaminen/Last updated on 2021-24-06 at 08:15