A3 Book chapter

Taiteilijat yhteisöjen kulttuurikartoittajina
List of Authors: Hovi Pia

Place: Tampere

Publication year: 2021

Book title *: Humanistinen kaupunkitutkimus

Number of pages: 394

ISBN: 978-951-768-850-5


Abstract

Taiteilijoiden
merkitys yhteisöiden kuvaajina on viime vuosina saanut uudenlaisia muotoja
Suomessa. Erilaisten hankkeiden myötä taiteilijat ovat kohdanneet ihmisiä
heidän asuinalueilla. Taiteilijan työkalupakkiin sisältyy kohtaamisen ja
kuuntelemisen taito sekä vuorovaikutuksessa oleminen ihmisten, ympäristön ja
luonnon kanssa. Kohtaamisten myötä on syntynyt asuinyhteisölle merkittäviä
monitaiteellisia tapahtumia ja yhteisöllisiä taideteoksia.


Artikkelissa
tarkastellaan erilaisten esimerkkien avulla, miten taiteilijoiden mukanaolo
tutkimushankkeissa monipuolistaa kerätyn tiedon luonnetta. Taiteilijoiden
välityksellä ja taideprojektien avulla on mahdollista löytää kaupungista
tietoa, jota ei saada määrällisin tutkimusmenetelmin. Tutkimuksessa esitetään,
miten asukkaiden ajatuksia, arvoja, muistoja, tarinoita ja kokemuksia heidän
asuinalueestaan on kerätty taiteen ja kulttuurikartoitusmenetelmän avulla.


Last updated on 2021-24-06 at 09:00