Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4)

Kehityksen ja oppimisen tuki sekä inklusiivisuus varhaiskasvatuksessa : Selvitys nykytilasta kunnallisissa ja yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa sekä esitys kehityksen ja oppimisen tuen malliksi
Julkaisun tekijät: Heiskanen Noora, Neitola Marita, Syrjämäki Marja, Viljamaa Elina, Nevala Piia, Siipola Mari, Viitala Riitta

Kustantaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2021

Sarjan nimi: Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Numero sarjassa: 13

eISBN: 978-952-263-829-8

ISSN: 1799-0351

Verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-829-8


Tiivistelmä

Lapsella on varhaiskasvatuslain mukaan oikeus kehityksen ja oppimisen
tukeen. Varhaiskasvatusta kehitetään inkluusion periaatteiden
mukaisesti, jolloin lähtökohtana tulee olla lapsen osallisuus ja
yhteenkuuluvuus. Työryhmä selvitti tuen toteutumista koostamalla
selvitys- ja tutkimustietoa, toteuttamalla valtakunnallisen kyselyn sekä
järjestämällä varhaiskasvatuksen järjestäjille ja vanhemmille
pienryhmäkeskusteluja. Selvityksen pohjalta annetaan ehdotus tuen
mallista, jossa kuvataan kaikille lapsille tarjottavan tuen, tuen
tehostamisen sekä erityisen tuen periaatteet, muodot ja rakenteet.Selvityksen mukaan inkluusion käsite on varhaiskasvatuksen
ammattilaisille epäselvä ja sitä kuvataan tuen järjestämisen paikan
kautta. Kehityksen ja oppimisen tuen saatavuuden ja toteutumisen
vaihtelu asettaa lapset eriarvoiseen asemaan. Tuen vaihtelevuus ja
toteutumattomuus korostuvat yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja
perhepäivähoidossa. Lapsen oikeus tukeen sekä pedagogiseen
varhaiskasvatukseen nousee haasteeksi erityisesti silloin, kun lapsen
tarvitsema tuki on vaativaa.Jatkossa tuen toteutumista tulee yhdenmukaistaa ja lasten asemaa
tasa-arvoistaa kirjaamalla lakiin tuen malli, vahvistamalla henkilöstön
tukeen liittyvää osaamista sekä kiinnittämällä erityistä huomiota
vaativaan tukeen. Inkluusioperiaatetta varhaiskasvatuksen kehittämisessä
tulee konkretisoida ja henkilöstön inkluusioon liittyvää ymmärrystä ja
osaamista lisätä.


Last updated on 2022-01-07 at 15:21