Refereed journal article or data article (A1)

Työvoimapolitiikka ja hyvinvointi - kuka hyötyy toimenpiteistä?
List of Authors: Jukka Niemelä, Leena Koivusilta, Noora Elonen, Antti Saloniemi

Publisher: Työelämän tutkimusyhdistys ry.

Place: Jyväskylä

Publication year: 2020

Journal: Työelämän Tutkimus

Volume number: 18

Issue number: 4

eISSN: 2670-1758

DOI: http://dx.doi.org/10.37455/tt.98597

URL: https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/98597

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/51860356


Abstract

Tutkimme aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden (palkkatuetun
työn, kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun ja työvoimakoulutuksen)
yhteyttä pitkäaikaistyöttömien hyvinvoinnin muutokseen. Hyvinvoinnin
mittareina käytimme psyykkistä toimintakykyä (GHQ:ta) ja itsearvioitua
terveyttä. Selittävät muuttujat olivat sukupuoli, ikä, perherakenne,
koulutus, toimenpiteen tyyppi ja kokemus sen hyödyllisyydestä sekä
hyvinvointi ennen toimenpiteisiin osallistumista. Aineisto kerättiin
kyselytutkimuksella ennen henkilön osallistumista toimenpiteeseen ja sen
jälkeen (n = 138). Koko aineiston tasolla muutokset eivät olleet
tilastollisesti merkitseviä. Sen sijaan alaryhmittäisessä tarkastelussa
tilanne muuttui. Hyvinvointi parani merkitsevästi niillä, joilla se
ennen toimenpiteeseen osallistumista oli luokiteltavissa heikentyneeksi.
Työvoimapolitiikan normaaleilla toimenpiteillä on suotuisia vaikutuksia
hyvinvointiin juuri niiden ihmisten keskuudessa, joilla hyvinvoinnin
vajeet ovat lähtötilanteessa ilmeisimmät. Tässä mielessä siis hyöty
näyttää kohdentuvan oikeudenmukaisesti. Lisäksi toimenpiteiden laadulla
oli merkitystä. Positiivisia hyvinvointivaikutuksia oli nimenomaan
toimenpiteillä, joita työttömät pitivät omaa osaamistaan,
työllistymismahdollisuuksiaan, itseluottamustaan, elämäntilannettaan ja
taloudellista tilannettaan parantavina. Tällaisia kokemuksia oli
palkkatukityötä tehneillä enemmän kuin muihin toimenpiteisiin
osallistuneilla. Kokonaisuudessaan tulokset korostavat työttömien omien
toiveiden ja tavoitteiden vakavasti ottamista toimenpiteiden tehokkuuden
takaamiseksi. Lisäksi tutkimustuloksemme täydentävät ja täsmentävät
aikaisempia teorioita ja havaintoja aktivointitoimenpiteiden
merkityksestä.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 18:22