Refereed journal article or data article (A1)

Sairaanhoitajien näkemyksiä älyteknologian käytöstä tehohoitopotilaiden kivunarvioinnissa
List of Authors: Riitta Mieronkoski, Hanna-Maria Matinolli, Hannakaisa Niela-Vilén, Sanna Salanterä

Conference name: XVI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi 2020

Publisher: HTTS Hoitotieteen tutkimusseura

Publication year: 2020

Journal: Hoitotiede

Volume number: 32

Issue number: Supplement


Abstract

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata tehohoidossa työskentelevien sairaanhoitajien kokemia
haasteita kommunikoimaan kykenemättömien
potilaiden kivunarvioinnissa sekä heidän näkemyksiään älyteknologian mahdollisuuksista kivunarvioinnin tukena. Aineisto kerättiin fokusryhmähaastatteluilla keväällä 2019. Fokusryhmähaastatteluihin (n=5) osallistui 20 yliopistosairaalan teho-osastolla työskentelevää sairaanhoitajaa. Teemahaastatteluissa käsiteltiin kivunarvioinnin haasteita, tulevaisuuden visioita ja älyteknologian käytettävyyttä. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, ja aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.
Analyysin tuloksena muodostui neljä pääluokkaa, joista ensimmäinen, kipu on jatkuvasti läsnä hoitotyössä, vastasi ensimmäiseen tutkimustehtävään hoitajien kokemista haasteista kivunarvioinnissa, ja kolme seuraavaa, päätöksenteon
tukeminen, yksilöllisen kivunarvioinnin mahdollistaminen ja teknologiakriittisyys, vastasivat toiseen tutkimustehtävään älyteknologian soveltuvuudesta kivunarviointiin. Suurimpina haasteina hoitajat kokivat kommunikoimaan kykenemättömien potilaiden kivunarvioinnissa potilaiden moninaisuuden, kivun sekoittumisen muihin oireisiin sekä kivunarvioinnin käytänteiden
vaihtelun. Näkemykset älyteknologian soveltuvuudesta kivunarvioinnin tukemiseen olivat osin ristiriitaisia. Positiivisena nähtiin mahdollisuus
automaattiseen tiedon prosessointiin, systemaattisempaan kivunarviointiin, kipulääkityksen optimointiin sekä esitietojen hyödyntämiseen. Toisaalta hoitajat suhtautuivat uusien laitteiden tuomiseen tekniseen hoitoympäristöön kriittisesti.
Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää laitteiden kehittämistutkimuksessa varmistamaan, että teknologia kohtaa käyttäjien tarpeet.


Last updated on 2021-24-06 at 10:56