D4 Published development or research report or study

Lähisuhdeväkivalta koronapandemian aikana vauvaperheiden vanhemmilla ja Nollalinjan auttavan puhelimen keskusteluissa
List of Authors: Hietamäki Johanna, Kaittila Anniina, Tuominen Jarno, Vuorenmaa Maaret, Husso Marita, Peltonen Joonas, Karhinen-Soppi Anu

Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Place: Helsinki

Publication year: 2021

Title of series: Tutkimuksesta tiiviisti

Number in series: 2

eISBN: 978-952-343-616-9

ISSN: 2323-5179

eISSN: 2323-5179

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-616-9


Abstract

Lähisuhdeväkivalta on maailmanlaajuinen vakava sosiaalinen ja terveydellinen ongelma. Tutkimukset osoittavat, että lähisuhdeväkivalta on tyypillisesti lisääntynyt yhteiskunnal- listen kriisien, kuten pandemioiden aikana (Peterman 2020). Myös koronapandemian ja sen seurauksena tulleet rajoitukset ovat lisänneet sekä lähisuhdeväkivallan riskitekijöiden määrää että naisten kokemaa parisuhdeväkivaltaa (Cambell 2020; Hamadani ym. 2020).

Suomessa ei vielä tällä hetkellä ole saatavilla väestötason tietoa siitä, miten koronapan- demia on vaikuttanut lähisuhdeväkivallan määrään, muotoihin tai vakavuuteen. Sen si- jaan lähisuhdeväkivaltapalvelujen käytöstä on saatavilla tietoa. Valtion rahoittamissa ja ohjaamissa turvakotipalveluissa ja Nollalinja auttavassa puhelimessa on näkynyt vaihtelua palvelun käytön määrissä. Vaikuttaa siltä, että pandemian alkuvaiheessa (talvi/kevät 2020)palvelut eivät ole tavoittaneet kaikkia apua tarvitsevia. Myöhemmässä pandemian vaiheessa (kesä/syksy 2020) palveluiden käyttö on normalisoitunut ja jopa kasvanut ai- empiin vuosiin verrattuna. Tämä saattaa olla seurausta sekä varsinaisen avun tarpeen kasvusta että sen patoutumisesta kevään aikana (Hietamäki ym. 2020b).

Syyskuussa 2020 käynnistyneessä Koronapandemian vaikutukset lähisuhdeväkivallan kokemuksiin ja palveluiden käyttöön (KOVÄ) -tutkimushankkeessa tutkitaan koronapan- demian ja siihen liittyvien rajoitustoimien vaikutuksia lähisuhdeväkivallan esiintymiseen, kokemuksiin, avun hakemiseen, palveluihin ohjaamiseen ja palveluiden saatavuuteen. Tutkimuksen aineistona ovat turvakodeista ja väkivaltaa kokeneille tarkoitetuista avopal- veluista lähisuhdeväkivaltaan apua hakeneille suunnatut kyselyt ja haastattelut sekä Nollalinjan auttavan puhelimen ja turvakotipalveluiden toiminnasta kertyvät raportit ja kuvaukset.

Tässä julkaisussa käytämme aineistoina Nollalinjan auttavan puhelimen työntekijöiden täyttämää anonyymia sähköistä palvelunseurantalomaketta sekä vauvaperheiden van- hemmille suunnatun FinLapset-kyselytutkimuksen syyskuussa 2020 poimittua väliaika- aineistoa.

Julkaisussa kuvataan parisuhdeväkivallan esiintyvyyttä vauvaperheissä ja tarkastellaan, onko koronapandemialla tai sen arkielämää koskevilla rajoitustoimilla yhteyttä parisuh- deväkivallan kokemuksiin. Lisäksi raportoidaan Nollalinjan auttavaan puhelimeen soitet- tujen puheluiden määriä ja koronapandemian esiintymistä puheluissa kolmena ajankoh- tana: ennen koronapandemian alkamista, koronapandemiaan liittyvien rajoitusten aikana sekä tiukempien rajoitusten purkamisen jälkeen.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 09:08