Refereed journal article or data article (A1)

Biologian ja maantieteen opetuksessa käytettävät ilmastonmuutoksen opetusmenetelmät
List of Authors: Eija Yli-Panula, Eila Jeronen, Salla Koskinen, Sofia Vesterkvist

Publisher: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry

Place: Helsinki

Publication year: 2020

Journal: Ainedidaktiikka

Volume number: 4

Issue number: 3

eISSN: 2489-5636

DOI: http://dx.doi.org/10.23988/ad.98284

URL: https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/98284

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/50645840


Abstract

Tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa selvitettiin biologian ja maantieteen opetuksessa käytettyjä ilmastonmuutosta koskevia opetusmenetelmiä ja niiden tukemista tiedon ja ajattelun tasoista. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: 1) Mitä ilmastonmuutoksen oppimista edistäviä opetusmenetelmiä biologiassa ja maantieteessä käytetään? 2) Millaisia oppilaiden tiedon ja ajattelun tasoja ilmastonmuutoksen opetuksessa käytetyt opetusmenetelmät tukevat? Tutkimukseen valikoitui 14 kansainvälistä tieteellistä artikkelia (N = 159). Valinnan kriteereinä olivat: oppisisältö, julkaisuvuodet 2000-2019 sekä kohderyhminä peruskoululaiset ja lukiolaiset. Lisäksi artikkelissa tuli olla ainakin yksi opetusmenetelmä. Opetusmenetelmät tutkittiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Opetusmenetelmien tukemia tiedon ja ajattelun tasoja analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Sekä biologiassa että maantieteessä yleisimpiä opetusmenetelmiä olivat tutkiva oppiminen, ongelmanratkaisu, ryhmätyöt ja opettajakeskeiset opetusmenetelmät. Maantieteessä käytettiin biologiaa monipuolisemmin erilaisia ilmastonmuutoksen opiskelua edistäviä opetusmenetelmiä. Opetusmenetelmät tukivat korkeampia tiedon ja ajattelun tasoja harvemmin kuin alempia. Osa käytetyistä opetusmenetelmistä mahdollistaa omien kokemusten jakamisen ja päättelyn ryhmässä, mikä tukee opiskelijoiden oman ajattelun ymmärtämistä ja kriittistä ajattelua.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 18:42