Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1)

Luonnontieteiden yhteisöllisessä tietokoneavusteisessa oppimisessa omaksuttujen funktionaalisten osallistumisen roolien luokittelun kehittely
Julkaisun tekijät: Olli-Pekka Heinimäki, Anne-Elina Salo, Marja Vauras

Kustantaja: Suomen psykologinen seura

Julkaisuvuosi: 2019

Journal: Psykologia

Volyymi: 54

Julkaisunumero: 4

Verkko-osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-017405382


Tiivistelmä

Yhteisöllisessä oppimistilanteessa ryhmä, sen jäsenet ja
oppimisympäristö ovat aktiivisessa vuorovaikutussuhteessa toisiinsa.
Roolit ovat keskeinen osa tätä monimutkaista kokonaisuutta. Rooleja
onkin hyödynnetty laadukkaan yhteisöllisen oppimisen edistämisessä
määrittämällä opiskelijoille ennalta rooleja oppimistilanteessa
omaksuttavaksi. Tällä tavoin roolien spontaani ja dynaaminen luonne jää
kuitenkin tavoittamatta. Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää
funktionaalisten osallistumisen roolien kuvaus- ja luokitusjärjestelmä,
joka tavoittaa roolien dynaamisuuden luonnontieteiden virtuaalisessa
oppimisympäristössä tapahtuvasta sosiaalisesta
oppimisvuorovaikutuksesta, ja arvioida sen luotettavuutta ja
hyödynnettävyyttä yhteisöllisen oppimisvuorovaikutuksen tutkimisessa.
Tavoitteiden saavuttamiseksi käytettiin hetki hetkeltä etenevää tarkkaa
videoanalyysia ja hyödynnettiin roolien eri funktioita ilmentäviä
aineisto-otteita. Aineistosta, jossa lukio-opiskelijat työskentelivät
kasvokkain pienryhmissä virtuaalisessa luonnontieteiden
oppimisympäristössä, tunnistettiin ja luokiteltiin 17 funktionaalista
osallistumisen roolia. Analyysi toi tukea roolien spontaanille ja
dynaamiselle käsitteellistämiselle ja funktionaalisten osallistumisen
roolien merkitykselle yhteisöllisen oppimisen tutkimisessa.


Last updated on 2021-24-06 at 10:17