Refereed journal article or data article (A1)

Esitetty vai eletty Naantali? Osallisuuden ja osattomuuden dynamiikka kaupungin historiakulttuurissa.
List of Authors: Piia Pentti

Publisher: Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura

Publication year: 2019

Journal: Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja

Volume number: 4

DOI: http://dx.doi.org/10.17409/kpt.70126


Abstract

Tässä artikkelissa tarkastelen Naantalin kaupungin julkista historiakulttuuria. Analysoin Naantalin paikallishistoriaa ja avaan näkökulman siihen, miten ja miksi tätä historiaa käytetään. Pyrin esittelemään Naantalin historiakulttuurin erityispiirteitä sekä luomaan yleistettävissä olevan kuvan kuntien tavasta käyttää paikkakuntiin liittyvää historiatietoa ja menneisyysmielikuvia. Monet kunnat näyttäisivät Naantalin tavoin omaksuneen historiakulttuurinsa kertomusytimeksi paikallishistorian. Ongelmallista on, että kaupungin imagoa palvelemaan omaksuttu menneisyyden tulkinta ei riitä synnyttämään kuntalaisissa osallisuuskokemusta. Tällä on kuntien kannalta kulttuuripoliittisia seurauksia. Artikkelin lopussa esitän kulttuuriperinnön tutkimuksen näkökulmasta tilanteen tarkasteluun ja jatkotutkimukseen soveltuvia työkaluja.


Last updated on 2021-24-06 at 09:37