A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

Itsearviointi perusopetuksen käsityöoppiaineessa – oppilaiden käsityksiä
Julkaisun tekijät: Sari Saarnilahti, Eila Lindfors, Tuike Iiskala

Konferenssin vakiintunut nimi: Ainedidaktiikan symposium

Julkaisuvuosi: 2019

Kirjan nimi *: Tutkimuksesta luokkahuoneisiin

Sarjan nimi: Ainedidaktisia tutkimuksia

Numero sarjassa: 15

ISBN: 978-952-5993-26-4

eISBN: 978-952-5993-26-4

ISSN: 1799-960X

Verkko-osoite: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/298542


Tiivistelmä

Artikkelissa tutkitaan vuosien 2004 ja 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti opetusta saaneiden kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden (N=508) käsityksiä itsearvioinnin merkityksistä ja toteutumisesta käsityöoppiaineessa.

Itsearvioinnin tehtävänä on kehittää oppilaan oppimista. Itsearviointi on oleellinen osa kokonaista käsityöprosessia sen kaikissa vaiheissa. Itsearviointi on oppilaan omaa työtä ennakoivaa toimintaa, jota voidaan tarkastella näyttöön perustuvan, vahvistavan, reflektiivisen sekä pragmaattisen itsearvioinnin osa-alueiden avulla.

Aineisto kerättiin keskisuuren kaupungin perusopetusta järjestävissä kouluissa 2017. Summamuuttujatarkasteluun perustuvassa analyysissa ilmeni, että oppilasryhmien välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevää eroa. Negatiivisimmin itsearviointiin suhtautuivat kaikissa itsearvioinnin osa-alueissa yhdeksäsluokkalaiset, jotka eivät opiskelleet valinnaisessa käsityö-oppiaineessa. Tottuminen itsearviointiin lisäsi selvästi oppilaiden positiivista suhtautumista ja itsearvioinnin oppimista edistävän vaikutuksen havaitsemista. Sanalliset vastaukset tukivat analyysin tulosta.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 09:13