A1 Journal article – refereed

Nuorten terveystietoisuus ja liikunta-aktiivisuus
List of Authors: Vanttaja M, Tähtinen J, Koski P, Zacheus T, Nevalainen A

Publisher: Sosiaalilääketieteen Yhdistys ry

Publication year: 2015

Journal: Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti

Volume number: 52

Issue number: 2

URL: http://ojs.tsv.fi/index.php/SA/article/view/52494


Abstract

Tutkimuksessa selvitetään, miten terveyteen liittyvien asioiden arvostaminen heijastuu nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa heidän liikuntakäyttäytymiseensä. Tutkimuksen aineistona on turkulaisille 14–28-vuotiaille nuorille (n = 689) keväällä 2013 tehty kysely, jossa koottiin tietoa heidän tämänhetkisestä elämäntilanteestaan, vapaa-ajanviettotavoistaan, hyvinvoinnistaan ja liikuntasuhteestaan. Tutkimustulosten mukaan nuorten vähäisessä liikunnan harrastamisessa ei ole kysymys tiedon puutteesta ja terveellisten elämäntapojen väheksymisestä. Terveysulottuvuus oli yleisesti ottaen tärkeä nuorten liikunta-aktiivisuuden taustatekijä. Liikunnallisesti aktiiviset pitivät monia terveellisiin elämäntapoihin liittyviä asioita hieman tärkeämpinä kuin vähemmän liikkuvat. Tytöt ja nuoret naiset arvostivat näitä tekijöitä poikia ja nuoria miehiä korkeammalle. Nuorilla oli myös vahva pyrkimys oman liikunta-aktiivisuutensa lisäämiseen.Last updated on 2021-24-06 at 10:36