Published development or research report or study (D4)

Edustajat lapsen edun takaajina. Ilman huoltajaa turvapaikanhakijoina saapuneiden alaikäisten edustajajärjestelmä
List of Authors: Kia Lundqvist, Virve-Maria Toivonen, Joona Saari, Timo Halttunen, Leena-Maija Qvist, Anna Mikkonen, Elina Castrén

Publisher: Työ- ja elinkeinoministeriö

Place: Helsinki

Publication year: 2018

Title of series: Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Number in series: 26/2018

Start page: 1

End page: 97

eISBN: 978-952-327-339-9

ISSN: 1797-3562

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-339-9

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/38149871


Abstract

Suomeen on saapunut vuosittain noin 100–700 alaikäistä
turvapaikanhakijaa ilman huoltajaa, vuonna 2015 jopa yli 3 000. Turun
yliopiston Brahea-keskuksen laatimassa selvityksessä on kartoitettu
yksin maahan tulleiden lasten edustajajärjestelmää TEM:n ja STM:n
tilauksesta. Alle 18-vuotiaat ovat oikeudellisesti vajaavaltaisia ja
tarvitsevat siksi jonkun käyttämään puolestaan puhevaltaa viranomais- ja
tuomioistuinkäsittelyissä. Yksin maahan tulleen lapsen kohdalla
tehtävästä huolehtii hänelle määrätty edustaja. Nykyinen
edustajajärjestelmä on hajautettu, palkkioperusteinen ja
sivutoimisuuteen perustuva. Koordinaatio ja ohjeistus on jaettu kahdelle
eri viranomaistaholle, Maahanmuuttovirastolle ja työ- ja
elinkeinoministeriölle. Selvityksessä todetaan, että
edustajajärjestelmän hyvät puolet ovat nopeat edustajan määräämisajat,
osaavien edustajien sitoutuminen tehtäväänsä sekä suhteellisen edulliset
kustannukset. Mallin puutteita ovat koordinaation jakautuminen kahdelle
hallinnonalalle, puutteet edustajien riippumattomuudessa sekä
koulutuksen, pätevyysvaatimusten ja ulkopuolisen valvonnan puute, mikä
erityisesti yksintulleiden määrän kasvaessa on paikoitellen heikentänyt
edustuksen laatua. Selvityksessä esitetään järjestelmän kehittämistä mm.
siten, että edustajien tehtävänkuvaa ja kelpoisuusvaatimuksia koskevaa
sääntelyä täsmennetään, yhdellä edustajalla olevien edustettavien määrää
rajoitetaan ja edustajatoiminnan valvonta säädetään yhden viranomaisen
tehtäväksi. Lisäksi tulisi perustaa yhtenäinen edustajarekisteri.
Edustajien koulutus tulisi yhdenmukaistaa ja edustajajärjestelmän
koordinointi keskittää yhden valtiollisen tahon alaiseksi.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 17:12