D4 Published development or research report or study

Vanhempien koulutus ennustaa nuoren hyvinvointia pitkälle aikuisuuteen
List of Authors: Laura Kestilä, Sakari Karvonen, Suvi Parikka, Johanna Seppänen, Pasi Haapakorva, Elina Sutela

Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Place: Helsinki

Publication year: 2018

Title of series: Tutkimuksesta tiiviisti

Number in series: 19

eISBN: 978-952-343-144-7

ISSN: 2323-5179

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-144-7


Abstract

Sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierot näkyvät elämän eri vaiheissa eri tavoin. Tässä raportissa kuvataan kahden suomalaisia nuoria ja nuoria aikuisia
koskevan tuoreen tutkimusaineiston valossa sitä, miten sosioekonomisen taustan
mukaiset hyvinvointierot ilmenevät nuorilla ja johtavat myös myöhempiin hyvinvoinnin eroihin. Raportin tavoitteena on kuvata erityisesti vanhempien koulutuksen vaikutusta siitä näkökulmasta, miten nuoria erottavat taustatekijät risteävät. Toisin sanoen erittelemme sitä, miten vanhempien koulutus, sukupuoli ja
nuoren omat koulutusvalinnat määrittävät hyvinvointieroja yhdessä. Ovatko
joidenkin tekijöiden yhdistelmät sellaisia, että niistä aiheutuu nuorelle ylimääräistä kuormaa? Entä kasautuuko tätä kuormaa hyvinvoinnin eri ulottuvuuksille,
kun hyvinvointia tarkastellaan moniulotteisena ilmiönä? Nuorista tarkastellaan
8.-9.-luokkalaisia sekä lukiolaisia ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia.
Raportissa kuvataan lisäksi vanhempien koulutuksen yhteyttä heidän lastensa
koulutusuriin sekä hyvinvointiin nuoressa aikuisuudessa. Nuorten hyvinvointivajeiden ja niihin johtavien syiden ja mekanismien tunnistaminen on tärkeää, jotta
toimenpiteitä voidaan kohdentaa oikein ja oikea-aikaisesti.


Last updated on 2021-24-06 at 09:07