Other (O2)

Kuntien palvelutarjonta ja toimijoiden roolit muutoksessa – ensiaskeleita kahdesta kunnasta
List of AuthorsSatu Aaltonen, Tanja Lepistö, Ulla Hytti

Conference nameTyöelämän tutkimuspäivät

Publication year2018


Abstract


Nykyisessä sote- ja maakuntamyllerryksessä
kuntien rooli on muuttumassa yhä enemmän palvelujen tuottajasta niiden
järjestäjäksi ja tämä puolestaan edellyttää verkostoitumista ja kuntalaisille
tarjottavien palvelujen integrointia. Yhteistyön ja verkottumisen lisääntyessä
julkisen ja yksityisen sektorin, yhdistysten ja kansalaisten toimintatavat ja
toimintalogiikat integroituvat uusiksi yhteisiksi toimintatavoiksi. Tätä
prosessia kutsutaan hybridisaatioksi (Wisel & Modell 2014). Hybridisaation
taustalla on laajempi uusi New Public Governance (NPG) -julkisjohtamisen malli,
jossa korostuvat yhteistyöverkostot, organisaatioiden väliset prosessit sekä asukastyytyväisyys
(Osborne 2006, Wiesel & Modell 2014).

Hybridisaatioprosessi ei ole kivuton.
Sen lisäksi, että eri toimijoilla on erilainen toimintalogiikka, voi niiden
toiminnan takana olla jopa vastakkaisia intressejä tai tavoitteita (Kickert,
Klijn & Koppenjan 1997, Kurunmäki & Miller 2011). Erityistä huomiota
kiinnitämme tilanteisiin, joissa aiemmin omaksutut toimintamallit ja tavoitteet
ovat ristiriidassa joko keskenään tai tavoiteltavan NPG-mallin kanssa. Tapaustutkimuksemme
selvittää, miten kunnan viranhaltijat ja sidosryhmät näkevät tulevaisuuden
palvelutarjonnan ja oman roolinsa siinä.

Tämän työpaperin aineisto on kerätty
kahdessa kunnassa järjestetyistä seitsemästä, kuntien kehitysprosesseja
tukevasta työpajasta. Tutkimus on osa laajempaa hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena
on vahvistaa kuntien elinvoimaisuutta niiden omista lähtökohdista sekä
vahvistaa kuntien verkosto-osaamista ja niiden roolia verkostomaisen toiminnan
mahdollistajina. Hankkeiden osarahoitus tulee Business Finlandin
Liideri-ohjelmasta.

Havaitsimme, että ennen kuin
hybridisaatioprosessissa päästään etenemään kohti NPG-mallia, tulee käydä
käsiksi kuntien omien toimintatapojen kehittämiseen ja toimialojen välisten
raja-aitojen murtamiseen. Alustavien havaintojemme mukaan myös yksityisillä
toimijoilla on rajoitteita palvelutuotantoon mukaan lähtemiselle. Ideointiin
mukaan lähteminen oli helppoa yrityksille, yhdistyksille ja asukkaille, mutta
konkreettiseen palvelutuotantoon osallistuminen koettiin vaikeaksi. Yrityksille
ja kansalaisyhteiskunnan toimijoille palvelutuotantoon mukaan lähtemisen ehtona
tuntuu olevan, että niille on olemassa selkeitä toimintamalleja ja toiminnan
hyödyt ovat etukäteen nähtävissä. 


Last updated on 2021-24-06 at 11:17