D4 Published development or research report or study

Suhtautuminen tulviin ja tulvasuojeluun Kokemäenjoen keskiosalla ja Loimijoen alaosalla
List of Authors: Haverinen Risto

Publisher: Suomen ympäristökeskus

Place: Helsinki

Publication year: 1999

Title of series: Suomen ympäristökeskuksen moniste

Number in series: 146

ISBN: 952-11-0447-3

ISSN: 1455-0792

URL: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/234797


Abstract

Tutkimus on osa Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen alaosan
tulvasuojeluhankkeen YVA-menettelyä. Kyselyn avulla selvitetään: 1) tulvien tai
tulvauhan ja tulvasuojelutoimenpiteiden vaikutusta tulvaherkillä alueilla
asuvien tai niitä viljelevien ihmisten arkielämään, 2) vaikutusalueen väestön
suhtautumista tulvasuojeluun ja sen vaikutuksiin sekä 3) virkistyskäytön ja kalastuksen
merkitystä vesistöalueella.

Vastanneista enemmistö suhtautui tulvasuojeluhankkeeseen myönteisesti
tai ehdollisen myönteisesti. Myönteinen suhtautuminen oli yleisintä Kokemäenjoen
keskiosalla ja Äetsän suunnalla. Kielteisesti suhtautuvien osuus oli suurin Säpilänniemellä.

Toimenpidevaihtoehdoista Pappilankarin perkausta ja
Mommolankosken kunnostusta pidettiin hyväksyttävämpänä kuin Säpilän
oikaisu-uomaa tai laajimpien tulva-alueiden pengerryksiä. Säpilän oikaisu-uomaa
kannattivat maatalousyrittäjät ja maa- tai metsäomaisuutta alueella omistavat.
Pengerryksiin suhtauduttiin enimmäkseen ehdollisen myönteisesti.

Tulvauhan kokeminen oli yleisempää Kokemäenjoen keskiosalla
ja Äetsän suunnalla kuin Säpilänniemessä. Tulvauhkaa kokivat erityisesti
maanviljelijät ja maa- tai metsäomaisuutta alueella omistavat. Merkittävimmät
tulvahaitat olivat kylvön viivästyminen, haitat peltojen kunnolle, sadon laadun
heikkeneminen sekä vesivahingot tuotanto- ja asuinrakennuksille. Hankkeesta aiheutuvina
haittoina nousivat esille tulvasuojelutoimenpiteiden aikainen veden sameneminen
ja penkereistä aiheutuva jokimaiseman muutos.
Hankkeen kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat elohopeariski ja
Säpilänniemen pohjavesiesiintymän vedenpinnan lasku. Lisäksi kaivattiin tietoa
erityisesti pengerrysten toteuttamisesta.


Last updated on 2021-24-06 at 09:41