A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Användningen av frågor i en L2-korpus bestående av finska och svenska inlärartexter
Julkaisun tekijät: Lahtinen Sinikka, Toropainen Outi

Kustantaja: Fagbokforlaget

Julkaisuvuosi: 2015

Journal: NORDAND

Volyymi: 10

Julkaisunumero: 1


Tiivistelmä

I artikeln studeras pragmatiska funktioner av grammatiska frågor och konstruktioner

med frågebisats i e-postmeddelanden skrivna av L2-inlärare av finska och svenska i

Finland. Studien är en del av ett större forskningsprojekt, Topling, vid Jyväskylä universitet.

Resultaten visar att L2-finska och L2-svenska skribenter uttrycker flera funktioner

genom grammatiska frågor i sina e-postmeddelanden. Att begära information är

det vanligaste sättet att använda frågor i materialet. I och med ökad språkfärdighet får

frågorna också andra funktioner och olika slags nedtoningar blir vanligare. Ett speciellt

fokus har lagts på konstruktioner med en inledande matrissats och en efterföljande

frågebisats där matrissatsen fungerar som nedtonare till frågan i bisatsen. Intressant

är att såväl L2-svenska som L2-finska inlärare använder samma slags matrissatser,

nämligen påståenden med verbet veta och ja/nej-frågor med verbet berätta medan

L1-skribenterna använder andra slags matrissatser. Inlärare ser således ut att använda

uttryck för nedtoning men de lingvistiska sätten skiljer sig från de inföddas.


Last updated on 2021-24-06 at 11:48