D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary

Vuorovaikutuksen jäsentäminen ympäristövaikutusten arvioinnissa. Opas hankkeesta vastaaville, suunnittelijoille ja yhteysviranomaisille
List of Authors: Haverinen Risto

Place: Helsinki

Publication year: 1999

Title of series: Ympäristöopas

Number in series: 64

ISBN: 952-11-0532-1

URL: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/234614


Abstract

Oppaan tarkoituksena on tukea YVA-menettelyssä esiin tulevien näkemysten hyödyntämistä suunnittelussa. Tavoitteena on tunnistaa keskeiset hanketta tai suunnitteluprosessia koskevat näkemyserot osallistumisen ja vuorovaikutuksen tuottamasta aineistosta ja kirjata ne päätöksentekoa varten.

Opas on tarkoitettu hankkeesta vastaaville, suunnittelijoille ja yhteysviranomaisille.

Oppaan I osassa tarkastellaan vuorovaikutuksen jäsentämisen tavoitteita, näkemyserojen syitä sekä näkemysten hyödyntämistä arvioinnin eri vaiheissa. Oppaan II osassa esitellään laadullisen tutkimuksen keinoja näkemysten jäsentelyyn ja näkemyserojen tunnistamiseen.


Last updated on 2021-24-06 at 09:18