Refereed journal article or data article (A1)

Kuinka ymmärtää kompleksisia ilmiöitä? Generalismi, holismi ja holarkismi kokonaisvaltaisessa kestävyyskoulutuksessa
List of Authors: Willamo Risto, Helenius Leena, Holmström Charlotta, Haapanen Liisa, Huotari
Essi, Sandström Vilma

Publisher: Suomen kasvatustieteellinen seura ry

Publication year: 2017

Journal: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos

Volume number: 48

Issue number: 5


Abstract

Kestävyyskysymyksiin liittyvät ongelmat ovat usein kompleksisia, niin sanottuja viheliäisiä
ongelmia. Kestävyyskoulutuksessa kannattaakin tuoda esiin ja käyttää välineitä, joiden
avulla kompleksisuutta voi ymmärtää mahdollisimman hyvin. Kulttuurissamme on
pitkään vallinnut analyyttinen lähestymistapa, joka painottaa kysymyksenasettelujen
tiukkaa rajaamista, asioiden pilkkomista osiin sekä tarkastelua osa kerrallaan. Tätä osavaltaisen
tarkastelun dominointia tasapainottamaan tarvitaan lisää kokonaisvaltaista ajattelua,
jonka avulla voidaan ymmärtää kokonaisuuksia ja niiden osien suhteita sekä säilyttää
ilmiöiden kompleksista luonnetta. Tarvitaan siis tutkimusta siitä, millaisia voisivat
olla kokonaisvaltaisen lähestymistavan mukaiset ymmärryksen apuvälineet. Esittelemme
tässä artikkelissa välineen, joka pohjaa kolmeen pääelementtiin: generalismiin eli kokonaisuuden
eri osien ja näkökulmien laaja-alaiseen hahmottamiseen; kokonaisuutta osien
sijasta painottavaan holismiin, joka antaa tärkeän merkityksen osien väliselle vuorovaikutuksille;
sekä holarkismiin, jossa todellisuutta tarkastellaan hierarkkisesti monitasoisena
systeeminä. Näiden yhdistelmästä rakennamme teoreettisen työvälineen, GHHkehyksen,
jolla kompleksisia ilmiöitä voidaan hahmottaa kokonaisvaltaisesti. Se hyödyttää
oppijaa, joka on kiinnostunut lisäämään kykyjään esimerkiksi viheliäisten kestävyysongelmien
ymmärtämisessä ja ratkaisujen etsimisessä.


Last updated on 2021-24-06 at 11:42