Refereed journal article or data article (A1)

Hyvinvointia mittaamalla? Wellness­teknologian käytön tuottama arvo
List of Authors: Jarna Laine, Heli Marjanen, Kaisa Saastamoinen

Publisher: Kulutustutkimuksen seura

Publication year: 2017

Journal: Kulutustutkimus.Nyt

Volume number: 11

Issue number: 2

eISSN: 1797-1985

URL: http://www.kulutustutkimus.net/wp-content/uploads/2017/11/Hyvinvointia-mittaamalla-Wellness-teknologian-käytön-tuottama-arvo.pdf

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/27417722


Abstract

Koettua elämänlaatua parantavilla tuotteilla ja palveluilla on yhä enemmän kysyntää. Wellnessteknologia ja itsensä mittaamisen trendi liittyvät kiinteästi yksilön proaktiiviseen vastuuseen omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan mittaustulosten tehdessä näkyväksi aiemmin piilossa olleita kehon ja mielen toimintoja. Artikkelissa tarkastellaan Holbrookin (1999) arvotypologiaan pohjautuen, millaista arvoa kuluttajat kokevat saavansa wellnessteknologian käytöstä ja miten arvon yhteisluominen siinä ilmenee. Tutkimusaineisto koostui sähköisestä kyselyaineistosta ja viidestä ryhmäkeskustelusta. Tulokset osoittavat, että vaikka wellnessteknologian käyttöön liittyvissä keskusteluissa korostuivat ulkoiset arvot, erityisesti tehokkuus ja erinomaisuus, myös sosiaaliset arvot nousivat merkittävään rooliin kaikissa muissa paitsi säännöllisten käyttäjien ryhmässä. Laitteiden käytön koettiin helpottavan omaan hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden, esimerkiksi kunnon kohottamisen tai laihduttamisen, saavuttamista. Sisäisistä arvoista tärkeimmiksi nousivat laitteiden esteettisyys ja niiden käyttämiseen liittyvä hauskuus. Arvon yhteisluominen sen sijaan näyttäytyi aineistossa heikosti kuluttajien käyttäessä laitteita ja luodessa arvoa enimmäkseen itsenäisesti tai omissa sosiaalisissa verkostoissaan.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 16:35