B1 Journal article

Tutkimus työikäisten henkilöiden kuulokojekuntoutuksen tuloksellisuudesta ja kuulokojeen käytöstä vuorovaikutustilanteissa
List of Authors: Minna Laakso

Publisher: Suomen puheterapeuttiliitto

Place: Helsinki

Publication year: 2015

Journal: Puheterapeutti

Volume number: 2015

Issue number: 2

Number of pages: 6

eISSN: 0783-1218


Abstract

Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke Kommunikointi kuulokojeen avulla toteutettiin Helsingin yliopistossa vuosina 2011-2014. Hankkeessa selvitettiin kuulokuntoutuksen tuloksellisuutta työikäisillä 23-66 -vuotiailla henkilöillä, joilla oli lievä tai keskivaikea kuulon alenema. Tutkittavia seurattiin kahdeksan kuukautta kuulokojeen käyttöönotosta alkaen. Tutkittavat haastateltiin ja he (N=144) arvioivat kommunikoinnin haittoja ja kuntoutuksen tulsota kolme kertaa seurannan aikana. Osalta tutkittavista (N=22) videoitiin heidän käyntinsä kuulokeskuksessa sekä vuorovaikutustilanteita kotona ja työpaikalla. Tutkimuksemme perusteella kuulokojekuntoutus oli keskimäärin tuloksellista tutkittavien itsensä arvioimana. Videoiduissa tilanteissa esiintyi hyvin vähän huonokuuloisuudesta johtuvia ongelmia.Last updated on 2021-24-06 at 11:03