Published development or research report or study (D4)

Esiselvitys alaikäisinä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden oleskeluluvan saaneiden tuen ja asumisen hallinnoinnista maakuntauudistuksen jälkeen
List of Authors: Kia Lundqvist, Sami Tantarimäki, Timo Halttunen, Sari Vanhanen

Publisher: Työ- ja elinkeinoministeriö

Publication year: 2017

Title of series: Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Number in series: 18/2017

ISBN: 978-952-327-208-8

ISSN: 1797-3562

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-208-8


Abstract


Esiselvitys alaikäisinä ilman huoltajaa Suomeen
tulleiden oleskeluluvan saaneiden tuen ja asumisen hallinnoinnista maakuntauudistuksen
jälkeen vastaa siihen, miten maakuntauudistuksen yhteydessä olisi
tarkoituksenmukaisinta järjestää alaikäisinä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden
oleskeluluvan saaneiden lasten tuen ja asumisen hallinnointi. Huomiota
kiinnitettiin erityisesti siihen, että perheryhmäkotien ja muiden
asumisyksiköiden perustamisesta sopiminen ja valvonta olisivat toimivia, ja
että niistä vastaisi se viranomainen, jonka toimivaltaan asia pääasiassa
kuuluu.

Esiselvitykseen tehdyissä
asiantuntijahaastatteluissa (30 haastateltua, 20 organisaatiota, 14
haastattelua) arvioitiin kolmea vaihtoehtoista toimintatapaa: A)
Nykyjärjestelmän jatko, jossa maakunta (ent. ELY) sopii kuntien kanssa
perheryhmäkotien, tukiasumisen ja muiden asumisyksiköiden perustamisesta; B)
Maakunnan yleisenä lakisääteisenä tehtävänä, jolloin maakunta vastaa
perheryhmäkotien ja muiden asuinyksiköiden perustamisesta osana yleisiä
lakisääteisiä tehtäviään; C) Maakunnan SOTE-tehtävien osana, jolloin maakunta
vastaa perheryhmäkotien, tukiasumisen ja muiden asuinyksiköiden perustamisesta
osana SOTE-palveluiden järjestämisvastuuta. Hallinnon uudistamisen käytäntöön
panon kannalta parhaimmat edellytykset todettiin sisältyvän malliin B. Sen
kehittämiseksi tehtiin neljä suositusta hallinnon ja lainsäädännön näkökulmasta
sekä asumisjärjestelyihin ja toiminnan resursointiin liittyen. Suositukset
esitellään selvityksessä.
Last updated on 2021-24-06 at 09:04