Book chapter (B2)

Skrivna berättelser – textanalytiska aspekter på upptecknade drömmar
List of Authors: Kaivola-Bregenhøj Annikki

Place: Visby

Publication year: 2013

Book title *: Folkloristikens aktuella utmaningar: Vänbok till Ulf Palmenfelt

Title of series: Gotland University Press

Number in series: 19

ISBN: 978-91-86343-15-6

ISSN: 1653-7424

URL: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:604193/ATTACHMENT01.pdfLast updated on 2021-24-06 at 09:45