Vertaisarvioitu katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A2)

Vertaisyhteisöjen merkitys kiusatulle nuorelle - Integroitu systemaattinen kirjallisuuskatsaus
Julkaisun tekijätKarhinen Marjaana, Vilkko Terhi, Joronen Katja, Nieminen Irja

Julkaisuvuosi2023

JournalHoitotiede

Lehden akronyymiHoitotiede

Volyymi35

Julkaisunumero1

Aloitussivu34

Lopetussivun numero48

Rinnakkaistallenteen osoitehttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/179595054


Tiivistelmä

Kiusaaminen, yksinäisyys ja vertaissuhteiden puute heikentävät nuorten elämänlaatua. Vertaisyhteisöjen merkitys kasvaa nuoruudessa ja kaverisuhteet ovat osa nuorten sosiaalista verkostoa. Tämän integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää vertaisyhteisöjen merkitystä kiusatuille nuorille. Systemaattinen tiedonhaku toteutettiin CINAHL-, PsycINFO-, ERIC- ja Medic-tietokannoista vuosilta 1/2010-12/2021. Katsaukseen valikoitujen vertaisarvioitujen tutkimusartikkeleiden lopullinen lukumäärä oli 19 kappaletta. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla. Tutkimustulosten mukaan vertaisyhteisöillä oli kiusatulle nuorelle joko voimaannuttava tai lamauttava merkitys. Vertaisyhteisöt merkitsivät kiusatulle nuorelle voimaannuttavalta merkitykseltään tuen saamista vertaisilta ja psyykkisten ongelmien vähenemistä. Vertaisyhteisöt edistivät psyykkistä hyvinvointia ja kehittivät sosioemotionaalisia taitoja. Vertaissuhteet myös vähensivät kiusaamista ja tukivat kiusaamisesta selviytymistä. Lisäksi ne vahvistivat arjen sujuvuutta. Vertaisyhteisöillä saattoi olla kiusatulle nuorelle myös lamaannuttava merkitys, jolloin haitallisten vertaissuhteiden koettiin lisäävän kiusaamista ja psyykkisiä vaikeuksia. Katsauksen tuloksia voi daan hyödyntää kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisyyn sekä nuorten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvässä työssä. Vertaisyhteisöjen ja nuorten sosiaalisen ympäristön merkitys on tärkeää huomioida osana kokonaisvaltaista terveyden edistämistä ja hoitotyötä.


Last updated on 2023-26-05 at 13:00