Text book, professional manual or guide or a dictionary (D5)

Kui nootei? Viitteet, viittauskäytännöt ja lähdeluettelo Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historia-aineissa
List of Authors: Grönholm Pertti, Immonen Teemu, Kallio Hannu, Kallioinen Mika, Koivunen Pia, Maaranen Joona, Ollitervo Sakari.

Place: Turku

Publication year: 2022

URL: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/historia/historia/opinnaytetyot/Documents/Kui%20nootei_2022_UUSI.pdf


Abstract

LUKIJALLE Viittausten käyttö, lähdeviitteiden merkitseminen ja lähdeluettelon laatiminen ovat historiantutkimuksen keskeisiä taitoja, joiden hallitseminen on välttämätöntä niin kandidaatintutkielmaa tekevälle historianopiskelijalle kuin pitkään alalla toimineelle tutkijallekin.

Viittaaminen alkuperäisaineistoihin ja tutkimuskirjallisuuteen ei ole vain tekninen muodollisuus, vaan se liittyy olennaisesti sekä tutkittavan ilmiön ja tutkijan tekemien havaintojen kuvaamiseen että tutkijan
omaan päättelyyn ja argumentointiin. Viittaaminen lähteisiin ja lähdeluettelo tekevät yhdessä tutkimusprosessin läpinäkyväksi ja varmistavat, että tutkija noudattaa tieteen sääntöjä. Ilman tätä käytäntöä
tiedeyhteisö ei voi arvioida tutkimustulosten luotettavuutta eikä tutkimusprosessin kulkua. Viitteet ja lähdeluettelo antavat periaatteessa kenelle tahansa lukijalle mahdollisuuden arvioida tutkijan tekemiä
päätelmiä, väitteitä ja tulkintoja. Viittauskäytäntö ja lähteiden yksilöinti ovatkin tieteellisen tekstin tärkeimpiä tunnuspiirteitä.

Kui nootei? -opas perehdyttää opiskelijat keskeisiin Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historia-aineiden viittaus- ja luettelointikäytäntöihin antaen esimerkkejä laaja-alaisesti erilaisista lähderyhmistä. Opas ei kuitenkaan voi kattaa kaikkia historiantutkijalle tarjolla olevia aineistotyyppejä eikä kaikkia tapoja, joilla viiteapparaattia on mahdollista hyödyntää. Lisätietoa käytännöistä antavat historia-aineiden kandidaatti- ja maisteriseminaarien vetäjät. Eniten oppaasta onkin hyötyä, kun sitä käytetään aktiivisesti omaa opinnäytetyötä kirjoitettaessa, esimerkiksi osana kandidaatinseminaarin ohjattua työskentelyä tai pro gradu -tutkielman itsenäisessä työstämisvaiheessa.

Opas jakautuu kahteen pääosioon, joista ensimmäinen käsittelee lähdeviitteitä ja toinen lähdeluetteloa. Jälkimmäiseen sisältyy luettelo tärkeimmistä viitteisiin ja lähdeluetteloon liittyvistä lyhenteistä ja
käsitteistä. Oppaan lopussa on lyhyt kuvaus tutkielman mallipohjasta, kypsyysnäytteestä, sähköisestä plagiaatintunnistuksesta (Turnitin).

Aivan aluksi on tärkeää ymmärtää, että niin tieteellisiä kuin muitakin viittaus- ja luettelointitapoja on olemassa paljon; käytännöt vaihtelevat niin tieteenaloittain kuin maittainkin. Jopa saman alan kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa voi olla merkittäviä eroja ohjeistuksessa. Tärkeintä onkin pystyä omaksumaan kuhunkin tarkoitukseen ja julkaisufoorumiin liittyvät mallit sekä noudattaa niitä johdonmukaisesti. Kaiken tieteellisen kirjoittamisen ohjenuorana on silti oltava lukijan palveleminen: tutkimustulosten taustalla olevien tietojen on oltava tarkistettavissa.

Turussa 4.9.2022
Tekijät


Last updated on 2023-03-03 at 09:50