Refereed article in compilation book (A3)

Kielten aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä oppimisesta ja opettajuudesta – Aineistona visuaaliset narratiivit ja metaforat
List of AuthorsHeinonen Pilvi, Roiha Anssi

PlaceRauma

Publication year2022

Book title *Ainedidaktiikka ajassa: Laajenevat oppimisympäristöt ja eri-ikäiset oppijat

Title of seriesSuomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja Ainedidaktisia tutkimuksia

Number in series22

Start page201

End page223

eISBN978-952-5993-35-6

ISSN1799-9596

URLhttps://helda.helsinki.fi/handle/10138/353562

Self-archived copy’s web addresshttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/178161432


Abstract

Tässä artikkelissa paneudutaan tulevien kieltenopettajien oppimis- ja opettajuuskäsityksiin. Tutkimukseen osallistuneet 65 kielten aineenopettajaopiskelijaa visualisoivat ainedidaktiikan opintojen alussa ideaalin kielten oppimistilanteen sekä tuottivat kouluun ja opetukseen liittyviä metaforia. Aineisto koodattiin ja analysoitiin sisällönanalyyttisesti teemoitellen. Sekä visuaaliset narratiivit että metaforat tarjosivat moniäänisen kuvan oppimisesta ja opettajuudesta. Yhtäältä aineistossa oli havaittavissa tietynlainen institutionaalinen ja suoritusorientoitunut kehys. Tämä tuli esiin muun muassa siinä, miten opettajan ja oppilaan rooleja sekä oppimisympäristöä kuvattiin ja millainen oppilaan toimijuus aineistosta välittyi. Toisaalta aineistosta nousi esiin myös vuorovaikutuksen ja yksilöllisyyden kehys, mikä ilmeni muun muassa yhteistoiminnallisen oppimisen sekä oppilaiden ainutlaatuisuuden korostamisena. Tutkimuksen tulokset antavat arvokasta tietoa kielten aineenopettajaopiskelijoiden oppimiskäsityksistä pedagogisten opintojen alussa ja auttavat kehittämään aineenopettajakoulutusta.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2023-04-04 at 15:12