Other (O2)

Nuorten arkipäivän kokemuksia köyhyydestä
List of Authors: Rajala Toni, Isola Anna-Maria

Conference name: Sosiaalipolitiikan päivät

Publication year: 2022


Abstract

Lasten ja nuorten köyhyyttä ja huono-osaisuutta on tutkittu runsaasti kysely- ja rekisteriaineistojen avulla. Tiedetään, että lapsuuden perheessä koettu taloudellinen niukkuus heikentää subjektiivista hyvinvointia, kutistaa sosiaalisia suhteita, supistaa tulevaisuuden suunnitelmia ja vähentää osallisuutta esimerkiksi luokkayhteisössä ja harrastuksissa. Sen sijaan aikaisempaa laadullista tutkimustietoa lasten ja nuorten köyhyyskokemuksista on olemassa vähäisesti verrattuna määrälliseen tutkimustietoon. Harva tutkimus kertoo, miten nuoret kokevat köyhyyden. Kokemuksellista tietoa nuorten köyhyydestä tarvitaan, koska tähän mennessä köyhyyskokemuksiaan ovat Suomessa valtaosin kertoneet keski-ikäiset ja sitä vanhemmat ihmiset.

Nuorten arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -osahankkeella valotetaan, millaista köyhyys on 15–21 -vuotiaiden nuorten kokemana, miten he määrittelevät köyhyyden ja millaisia merkityksiä köyhyydellä on heidän arkipäiväisessä elämässään. Osahankkeen aineisto kerätään syksyllä 2022 yhteistyössä Tietoarkiston kanssa kirjoituskutsulla, jossa nuorilta pyydetään vapaamuotoisia kirjoituksia köyhyyskokemuksista. Aineistonkeruu noudattelee aikaisempia Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -aineistonkeruiden käytäntöjä.

Tutkimuksen tavoitteena on vahvistaa laadullista nuorten köyhyystutkimusperinnettä. Aineistosta tutkitaan nuorten köyhyyskokemuksia ja keinoja, mitä nuoret käyttävät koetusta köyhyydestä selviytymiseen. Aineiston löydöksiä vertaillaan vuosien 2006 ja 2019 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -aineistojen löydöksiin. Aineistoa vertaillaan myös historiallisiin aineistoihin liittyen lasten ja nuorten köyhyyskokemuksiin.

Nuorten arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -osahanke kuluu Turun yliopiston historia- ja sosiaalitieteiden yhteiseen ja Koneen säätiön rahoittamaan tutkimushankkeeseen “Lasten ja nuorten arjen kokemukset köyhyydestä ja huono-osaisuudesta kriisien jälkeisessä Suomessa 1800-luvulta nykypäivään”.


Last updated on 2023-09-02 at 15:22